Nowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych i rozszerzony krąg podmiotów, od których wymaga się niekaralności od 1 października 2018 roku

W dniu 1 października 2018 roku wchodzi w życie kolejna część przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 398).

Wchodzące w życie przepisy zmieniają ustawę o rachunkowości w ten sposób, że wprowadzają generalny obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej oraz opatrzenia ich podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 45 ust. 1 f).

W odniesieniu do podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wprowadzony został dodatkowo obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (art. 45 ust. 1g). Natomiast w odniesieniu do podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSR ustawodawca przewidział obowiązek sporządzenia sprawozdania w odpowiedniej strukturze logicznej i formacie dopiero wtedy, gdy struktura i format zostaną udostępnione w BIP na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (art. 45 ust. 1h).

W dniu 3 września 2018 roku Ministerstwo Finansów poinformowało, że na stronie Krajowej Administracji Skarbowej opublikowano struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości oraz, że struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych, sporządzane zgodnie z MSR, o których mowa w art. 45 ust. 1h ustawy o rachunkowości, należy sporządzać w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.
Obowiązek sporządzenia sprawozdania w postaci elektronicznej dotyczyć będzie również skonsolidowanych sprawozdań finansowych (art. 63 c ust. 2a i 2b).

Obok sprawozdań finansowych, w formie elektronicznej będą musiały być sporządzone również inne wymagane dokumenty sprawozdawcze, tj. sprawozdanie z działalności jednostki (art. 49 ust. 7), sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej (art. 55 ust. 2a) oraz sprawozdania z płatności i skonsolidowane sprawozdania z płatności (art. 63 k) a także sprawozdanie z badania biegłego rewidenta (art. 86 ust 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym).

Nowe przepisy zdejmą z przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego obowiązek składania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego (art. 27 ust 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). A to dlatego, że sprawozdanie finansowe sporządzone w formie elektronicznej zgłoszone do repozytorium dokumentów finansowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości, po zamieszczeniu w repozytorium będą przesyłane do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorcy wpisani do KRS będą składać dokumenty sprawozdawcze wyłącznie do sądu rejestrowego.

Analogiczne rozwiązanie w stosunku do podatników – osób fizycznych prowadzących księgi podatkowe, które dotychczas musiały składać sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego. Osoby te będą zobowiązane do przekazania sprawozdania finansowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnionej na podstawie art. 45 ust. 1 g ustawy o rachunkowości.

Wskazana na wstępie ustawa, z dniem 1 października 2018 r. rozszerza krąg osób, do których zastosowanie ma wymóg niekaralności, o którym mowa w art. 18 Kodeksu spółek handlowych o prokurentów, członków zarządu spółek partnerskich oraz członków rad nadzorczych spółek komandytowo-akcyjnych.