Będą nowe stawki kilometrówki

Stawka za kilometr przebiegu aut osobowych o pojemności silnika powyżej 900 cm sześc. wzrośnie z 0,8358 zł do 1,038 zł.

Ministerstwo Infrastruktury 11 października 2022 r. opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w celu realizacji przez pracownika czynności służbowych. Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę brzmienia § 2 rozporządzenia ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (DzU, poz. 271, z późn. zm.), poprzez zmianę wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało wzrost stawek, które obowiązywały od 2007 r.

Wzrost stawek

Według nowych przepisów stawka za kilometr przebiegu samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm sześc. wzrośnie z 0,8358 zł do 1,038 zł. Dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm sześc. stawka wyniesie 0,89 zł.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wskazano, że wzrastające koszty eksploatacji pojazdów, w tym koszty paliwa, powodują, że dotychczasowe maksymalne stawki „nie gwarantują pracownikom zwrotu rzeczywistych kosztów ponoszonych przez nich z tytułu używania własnych pojazdów dla celów służbowych”. Z tego względu istnieje konieczność dokonania zmian.

Od kiedy nowa stawka

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. W opinii projektodawcy taki termin wejścia w życie ułatwi zarówno rozliczanie należnych ryczałtów przez pracowników, którym taki ryczałt będzie przysługiwał, jak i przez pracodawców, którzy będą taki ryczałt wypłacać pracownikom. Obecnie trwa opiniowanie projektu rozporządzenia w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.