Członkostwo w spółdzielniach mieszkaniowych z mocy prawa

W dniu 9 września 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy –   Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.

Istotne zmiany nastąpiły m.in. w zakresie zasad powstawania członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej. Obecnie członkostwo w spółdzielni powstaje z chwilą: nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, nabycia ekspektatywy własności, zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli członkostwo nie zostało nabyte wcześniej, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, nabycia ułamkowego udziału we współwłasności garażu czy prawa do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub wolnostojącym.

Oznacza to, iż członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej w odniesieniu do osób, którym przysługują wyżej powołane prawa powstaje z mocy prawa bez konieczności podejmowania w tym zakresie dalszych czynności. W konsekwencji zniknął również obowiązek składania deklaracji członkowskiej i wnoszenia wpisowego przy przyjęciu w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej.

Nowelizacja przewiduje również członkostwo fakultatywne w przypadku właścicieli oraz najemców dawnych lokali zakładowych.

W tym przypadku pozostaje konieczność złożenia deklaracji członkowskiej, gdyż konieczny jest dokument, z którego będzie wynikała chęć wstąpienia do grona członków spółdzielni.

Podkreślenia wymaga przy tym, iż ustawa nie zobowiązuje spółdzielni do informowania kogokolwiek o fakcie, że został członkiem.