Jak przeprowadzić wycinkę drzew pod budowę magazynu?

– Chcę wybudować magazyn na działce należącej do mojej firmy. W miejscu planowanej budowy rosną 4 drzewa o średnicach pnia 50 cm, 125 cm 300 cm oraz 1000 cm, chciałbym je wyciąć, jakie należy spełnić warunki, żeby przystąpić do ich wycinki? Jakie będą opłaty – pyta pan Stanisław.

Usunięcie drzewa pod budowę magazynu, czyli na cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę i zezwolenia na usunięcie drzewa. Zezwolenie wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wniosek o wydanie zezwolenia należy złożyć do właściwego urzędu miasta/gminy. We wniosku wpisujemy: adres nieruchomości, dane ewidencyjne (nr działki, obręb), nazwa gatunku drzewa, obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm od ziemi, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia oraz oświadczenie czy cel usunięcia drzewa jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Do wniosku należy dołączyć: oświadczenie właściciela o tytule prawnym do nieruchomości oraz projekt zagospodarowania działki (przygotowany przez projektanta).

Po zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania organ dokona oględzin nieruchomości (m.in. zweryfikuje wskazany gatunek drzewa, dokona ponownych pomiarów). W zezwoleniu organ naliczy opłatę za usunięcie drzew, którą należy uiścić w terminie 14 dni od dnia, w którym zezwolenie stało się ostateczne lub od dnia rozpoczęcia biegu terminu na usunięcie drzewa wskazanym w zezwoleniu. Wnioskodawca może się odwołać od decyzji lub wnioskować o rozłożenia płatności na raty. Organ ustala opłatę za usunięcie drzewa mnożąc obwód pnia zmierzonego na wysokości 130 cm od ziemi i stawkę opłaty. Stawki opłat zależą od gatunku drzewa i jego obwodu, tj. do 100 cm i od 101 cm. Stawki określa rozporządzenie ministra środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Opłaty wahają się od 12 zł do 210 zł za 1 cm. Przykładowo opłata za usunięcie drzewa (np. klonu, lipy lub świerku) o obwodzie 50 cm wyniesie 1250 zł (stawka 25 zł/1 cm), o obwodzie 125 cm wyniesie 3750 zł (stawka 30 zł/1 cm), o obwodzie 300 cm wyniesie 9000 zł (stawka 30 zł/1 cm), o obwodzie 1000 cm wyniesie 30 000 zł (stawka 30 zł/1 cm).

Odpowiedź ukazała się w dzienniku „Rzeczpospolita” w dniu 17-04-2020 r.

Czytaj także: Alergia na ukąszenie pszczoły a bliskie sąsiedztwo uli