Jak zyskać jeden dzień na raportowanie schematów podatkowych

Mimo oficjalnych objaśnień ministra finansów, podatnicy korzystających ze schematów podatkowych wdrożonych w 2018 r., mają czas na retrospektywne poinformowanie o tych rozwiązaniach nie do 30 września, lecz do 1 października br.

Minister finansów poinformował w oficjalnych objaśnieniach, że tzw. korzystający ze schematów podatkowych wdrożonych w 2018 r.: transgranicznych po 25 czerwca 2018 r. lub innych niż transgraniczne po 1 listopada 2018r., mają czas na raportowanie tych schematów do 30 września 2019 r. („Objaśnienia podatkowe z 31 stycznia 2019 r. INFORMACJE O SCHEMATACH PODATKOWYCHY (MDR)”, str. 10, plik PDF na stronie: https://www.podatki.gov.pl/mdr/objasnienia-podatkowe-mdr/). Co się stanie gdy zrobią to dzień później? Czy będą w zwłoce? Czy spotka ich sankcja?

Ustawowy obowiązek

Ustawa z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r. poz. 2193), obok podstawowych zasad dotyczących raportowania schematów podatkowych, wprowadziła obowiązek retrospektywnego raportowania schematów podatkowych, jeżeli pierwsza czynność związana z ich wdrożeniem została dokonana przed 1 stycznia 2019 r., a nie wcześniej niż po 25 czerwca 2018 r. dla schematów transgranicznych lub po 1 listopada 2018 r. dla schematów innych niż transgraniczne (art. 28 ust. 1 i 3 ustawy zmieniającej).
Na podstawie art. 28 ust. 2 i 4 ustawy zmieniającej podatnik będący korzystającym – który nie został poinformowany przez promotora o zaraportowaniu przez niego schematu podatkowego lub braku pełnego raportowania przez promotora z uwagi na związanie tajemnicą zawodową, z której nie został zwolniony przez korzystającego – jest zobowiązany do zaraportowania ww. schematów podatkowych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie dziewięciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. od 1 stycznia 2019 r.

Jak obliczać

Przepisy ogólne ordynacji podatkowej w art. 12 § 3 przewidują, że terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.
Zgodnie z ustawą zmieniającą oraz ogólnymi zasadami obliczania terminów, termin dziewięciu miesięcy przewidziany dla korzystających na retrospektywne raportowanie schematów podatkowych, należy liczyć od 1 stycznia 2019 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. Skoro termin został wyznaczony w miesiącach, to powinien się kończyć z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu (którym był pierwszy), a więc tj. pierwszemu dniowi miesiąca przypadającego po dziewięciu miesiącach (dziewiątym miesiącem liczonym od stycznia jest październik). Dniem, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, jest pierwszy dzień października. W konsekwencji, termin retrospektywnego raportowania dla korzystających mija 1 października 2019 r.
Tak samo kwestia ta wygląda w przypadku terminu, który już minął, a dotyczył promotorów. Ostateczny termin retrospektywnego raportowanie schematów podatkowych w ich przypadku, według objaśnień ministra finansów, przypadał na 30 czerwca 2019 r. Była to niedziela, więc nawet przy hipotetycznym prawidłowym wyliczeniu takiego terminu przez ministra nie byłby to ostatni dzień na raportowanie przez promotorów (zgodnie z zasadami ogólnymi, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu wolnym od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej – art. 12 § 5 ordynacji podatkowej). Zgodnie z obowiązującymi zasadami obliczania terminów, sześciomiesięczny okres na retrospektywne raportowanie schematów podatkowych przez promotorów minął 1 lipca 2019 r.
Mimo oficjalnych objaśnień ministra finansów korzystający mają zatem czas na retrospektywne raportowanie schematów podatkowych jeszcze do jutra.
Podstawa prawna

art. 12 § 3 i 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

Artykuł ukazał się w dzienniku „Rzeczpospolita” w dniu 30-09-2019 r.