Koronawirus: czy sanepid może zająć rachunek przedsiębiorcy, który nie zapłacił kary?

Otworzyłem restaurację mimo zakazu i z tego powodu sanepid nałożył na mnie karę. Nie zamierzam jej zapłacić, czy na tej podstawie sanepid ma prawo zająć mi konto bankowe?

Rozporządzenie z 11 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nie uchyliło obowiązującego nieprzerwanie od ubiegłego roku zakazu prowadzenia stacjonarnej działalności przez restauracje. Otwarcie lokalu gastronomicznego w trakcie obowiązywania powyższego zakazu związane jest z ryzykiem nałożenia przez sanepid kary administracyjnej.

Kara nakładana w drodze decyzji administracyjnej jest natychmiast wykonalna – oznacza to, że zanim zostanie rozpoznane odwołanie albo skarga od decyzji wymierzającej karę, organ będzie uprawniony do zajęcia rachunku bankowego zgodnie z treścią ww. decyzji. Należy jednak pamiętać, że rachunek bankowy może zostać zablokowany dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia decyzji – zatem środki finansowe nie zostaną zajęte niezwłocznie po jej wydaniu, a dopiero po skutecznym jej doręczeniu oraz upływie wspomnianych 7 dni.

Jednocześnie sanepid w każdej wydawanej decyzji ma obowiązek zawarcia pouczeń dot. uprawnień przysługujących jej adresatowi. Jednak, jak wspomniano powyżej, samo zaskarżenie decyzji nie wstrzyma zajęcia rachunku bankowego. Zwolnienia zajętych środków finansowych nie umożliwi także złożenie zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej. Dopiero uchylenie decyzji nakładającej karę lub stwierdzenie jej nieważności może spowodować zwrot zajętych uprzednio środków.

podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU z 2021 r., poz. 267)

Artykuł ukazał się w internetowym oraz papierowym wydaniu dziennika ,,Rzeczpospolita”