Wniosek o wykreślenie martwego podmiotu bez likwidacji

Czy ja jako prezes/wspólnik mogę złożyć wniosek o wykreślenie martwego podmiotu z KRS, tj. wniosku o wykreślenie bez likwidacji? (od 2003 brak działalności) – pyta pan Jerzy.

Procedura wykreślenia „martwego podmiotu” zgodnie z brzmieniem ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przewidziana została jako postępowanie wszczynane przez sąd rejestrowy z urzędu w wypadku ziszczenia się odpowiednich okoliczności enumeratywnie wymienionych w przepisach ustawy (art. 25a ustawy o KRS). O ile zatem zajdzie choć jedna z przesłanek rozwiązania podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, co do zasady sąd rejestrowy winien wszcząć odpowiednie postępowanie w tym zakresie.

Jeżeli „martwy podmiot” istnieje i nie jest możliwe przeprowadzenie innej procedury rozwiązania podmiotu bez przeprowadzenia likwidacji (co jest możliwe w przypadku np. spółek jawnych), czytelnik, jako prezes czy wspólnik spółki może wnioskować o wszczęcie przez właściwy sąd rejestrowy odpowiedniej procedury z urzędu. W zależności od sytuacji faktycznej, wniosek należy połączyć z wnioskiem o odstąpienie od postępowania przymuszającego do złożenia dokumentów, jakie obligatoryjnie winny być składane do rejestru na przestrzeni lat, gdyż jedną z przesłanek likwidacji i wykreślenia podmiotu z KRS jest m.in. wydanie postanowienia o odstąpieniu od postępowania przymuszającego.

Podmiot, który przez 17 lat faktycznie nie prowadził działalności, nie wypełniał obligatoryjnych obowiązków składania dokumentacji do KRS, nie posiada zbywalnego majątku podlegać będzie w takim wypadku wykreśleniu z rejestru z urzędu, jeżeli nie zachodzą szczególne okoliczności przemawiające przeciwko jego rozwiązaniu bez likwidacji.

Odpowiedź ukazała się w dzienniku „Rzeczpospolita” 

 

Czytaj także: „Martwe podmioty” i ich rozwiązanie i wykreślenie z KRS