Konsorcjum po nowemu – nowe przepisy o zamówieniach publicznych

Czy zamawiający będzie mógł zweryfikować podstawę prawną wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie publiczne?

Niczym nowym na gruncie prawa zamówień publicznych jest możliwość wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców. Zasada ta została powtórzona w art. 58 nowego p.z.p. łącznie z zasadą ustanawiania pełnomocnika do reprezentowania takich Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Na gruncie natomiast nowego p.z.p. Zamawiający nie będzie mógł wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia występowania w określonej formie prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Regulacja ta, zawarta w art. 58 ust. 3 nowego p.z.p. jest zgodna z regulacjami europejskimi umożliwiającymi wykonawcom wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dowolnej formie prawnej. Czy zatem Zamawiający nie będzie mógł zweryfikować podstawy prawnej wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie publiczne? Przepis art. 59 nowego p.z.p. daje mu taką możliwość, ale dopiero na etapie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, po wyborze oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający wówczas może żądać kopii umowy regulującej współpracę konsorcjantów. Ważna regulacja dla partnerów konsorcjów znalazła się w art. 117 nowego p.z.p., w którym uszczegółowione zostały przepisy w zakresie wymogów jakie powinny być spełnione przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne. Niekorzystny dla Wykonawców zapis znalazł się w ust. 1 w/w artykułu, zgodnie z którym Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne. Przepis ten powinien być jednak traktowany jako wyjątek od ustawowej zasady możliwości kumulowania zasobów przez wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i nie powinien być traktowany rozszerzająco.

Co do zasady Konsorcjantów obowiązują warunki określone w art. 117 ust. 2 i. 3 nowego p.z.p.: – warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. – w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne muszą pamiętać, o dołączeniu odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (obowiązek nałożony przez art. 117 ust. 4 nowego p.z.p.). Zamawiający na podstawie art. 60 nowego p.z.p. może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących: 1) zamówień na roboty budowlane lub usługi; 2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

Podobny zapis istniał w starym p.z.p. z tą różnicą, iż obecnie mowa jest o kluczowych zadaniach, a nie częściach zamówienia. Pomimo solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjów za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego jej wykonania, nowe p.z.p. w art. 445 ust. 2 wprowadza wyjątek od tej zasady wskazując, iż nie ma ona zastosowania do zamówienia udzielonego w trybie partnerstwa innowacyjnego. W takim przypadku konsorcjanci, ponoszą odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w części, którą wykonują zgodnie z umową zawartą między tymi wykonawcami.

Artykuł ukazał się w serwisie rp.pl

Czytaj także: Elektronizacja zamówień publicznych