Miejsca ładowania na parkingach

Wkrótce przy wielu budynkach niemieszkalnych trzeba będzie zapewnić infrastrukturę ładowania dla aut elektrycznych.

Od 1 stycznia 2025 r. przedsiębiorca będący właścicielem lub zarządcą budynku, z którym powiązane jest minimum 21 miejsc parkingowych, będzie musiał zapewnić stosowną infrastrukturę służącą ładowaniu pojazdów. Nowy przepis wywołuje szereg wątpliwości. Co więcej, budowanie stacji ładowania to bardzo czasochłonny i skomplikowany proces administracyjno-prawny. Dlatego już dziś warto zweryfikować, kto i w jakim zakresie podlega obowiązkom wynikającym z tych przepisów.

24 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Stanowi ona implementację do krajowego porządku prawnego przepisów Unii Europejskiej. Nakładają one na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki w zakresie instalacji na parkingach przy budynkach punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

21 stanowisk do parkowania

Począwszy od dnia 1 stycznia 2025 r., wszyscy właściciele lub zarządcy budynków niemieszkalnych, z którymi związanych jest co najmniej 21 stanowisk postojowych, mają obowiązek zapewnienia na parkingach stosownej ilości punktów ładowania oraz niezbędnej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Powyższy obowiązek dotyczy wszystkich właścicieli lub zarządców istniejących budynków niemieszkalnych posiadających status dużego przedsiębiorcy. Ponadto właściciele lub zarządcy budynków niemieszkalnych będą obowiązani, aby zadbać również o zapewnienie minimalnej mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkiem.

Nowe budynki

Duzi przedsiębiorcy projektujący lub budujący nowe budynki niemieszkalne, z którymi związanych jest więcej niż 10 miejsc postojowych, muszą uwzględnić w projektach budowlanych stosowne wymogi dla zapewnienia odpowiedniej ilości punktów ładowania oraz infrastruktury ładowania.

Nieco inaczej przedstawiają się obowiązki inwestorów przy projektowaniu i budowie budynku mieszkalnego, z którym jest związanych co najmniej 11 miejsc postojowych znajdujących się wewnątrz budynku lub do niego przylegających. Nie ma wymogu zapewnienia punktów ładowania. Tego typu budynki mieszkalne projektuje się i buduje, zapewniając zainstalowanie kanałów na przewody i kable elektryczne na wszystkich stanowiskach postojowych. Umożliwia to zainstalowanie punktów ładowania na każdym stanowisku postojowym.

Podkreślić należy, że powyższym obowiązkiem objęci zostali wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na wielkość. W przypadku budynków mieszkalnych mówimy zatem wyłącznie o obowiązku zapewnienia zainstalowania kanałów na przewody i kable elektryczne do każdego ze stanowisk postojowych, umożliwiających zainstalowanie punktów ładowania w przyszłości. W związku z tym w budynkach mieszkalnych inwestorzy nie są zobowiązani zapewniać zainstalowania stacji ładowania, a wyłącznie niezbędną infrastrukturę wstępną. Instalacja punktów ładowania pozostanie w gestii użytkowników stanowisk postojowych przypisanych do lokali oraz wspólnoty mieszkaniowej.

W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w których liczba samodzielnych lokali mieszkalnych jest większa niż trzy, punkt ładowania instaluje się i eksploatuje po uzyskaniu zgody zarządu wspólnoty..

Remont i przebudowa

Analogiczne wymogi mają zastosowanie do budynków, które obecnie poddawane są przebudowie lub które są remontowane.

W zależności od tego, czy przebudowa lub remont dotyczy budynku niemieszkalnego, czy też mieszkalnego, właściciele lub zarządcy tych budynków obowiązani są do:

1) zainstalowania co najmniej 1 punktu ładowania oraz kanałów na przewody i kable elektryczne, umożliwiających zainstalowanie co najmniej 1 punktu ładowania na 5 stanowisk postojowych (dot. budynków niemieszkalnych);

2) zainstalowania kanałów na przewody i kable elektryczne na wszystkich stanowiskach postojowych, umożliwiających zainstalowanie punktów ładowania na każdym stanowisku postojowym (dot. budynków mieszkalnych).

Przepisy doprecyzowują, że chodzi wyłącznie o taką przebudowę lub remont, w ramach których koszt wykonywanych prac związanych z przegrodami zewnętrznymi lub systemami technicznymi budynku musi wynosić więcej niż 25 proc. wartości budynku, a także gdy koszty instalacji punktów ładowania i infrastruktury kanałowej nie przekraczają 7 proc. całkowitego kosztu przebudowy albo remontu, jeżeli stanowiska postojowe:

1) znajdują się wewnątrz budynku, a przebudowa albo remont obejmuje parking lub infrastrukturę elektryczną budynku, lub

2) przylegają do budynku, a przebudowa albo remont obejmuje parking lub infrastrukturę elektryczną parkingu.

W tę sumę nie wlicza się wartości gruntu, na którym usytuowane są budynek i parking.

Warto już teraz zacząć działać

Duży popyt na stacje ładowania sprawia, że rośnie ryzyko długiego oczekiwania na urządzenia przeznaczone do ich budowy.

W niektórych przypadkach terminy dostaw określonych komponentów i części sięgają nawet kilku miesięcy. Dlatego planując budowę lub remont budynku w ciągu następnych kilku miesięcy, warto sprawdzić, czy nowe przepisy nie wpłyną na realizację projektu.

KOMENTARZ

Barbara Wacht, Kancelaria Rubicon

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że od roku 2025 wielu przedsiębiorców realizujących projekty deweloperskie, w zasadzie w każdej branży (mieszkaniowej, handlowej, usługowej czy biurowej), czy zarządzających budynkami, stanie przed ogromnym wyzwaniem logistycznym, projektowym, ale i kapitałowym. Co więcej, wchodzące lada moment w życie dodatkowe obowiązki dotyczące sprawozdawczości niefinansowej, które w pierwszej kolejności dotkną tej samej grupy przedsiębiorców, bardzo szybko mogą się odbić na ich ocenie i ratingu w instytucjach finansujących. „Zieloność” realizowanych projektów przestaje być już tylko sloganem reklamowym, a staje się elementem oceny przedsiębiorcy i jego działalności.

 

Współautorem tekstu jest Paweł Oźminkowski