Minimalne wynagrodzenie w 2017 r. a wysokość innych świadczeń – okiem pracodawcy

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.09.2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, minimalne wynagrodzenie, od 01.01.2017 r., bez względu na staż pracy, wyniesie 2000 zł brutto. Miesięczny ciężar utrzymania pracownika osiągnie kwotę 2412,20 zł, podczas gdy świadczenie netto płatne do rąk pracownika będzie niższe o blisko 1000 zł.

Konsekwencją podwyższenia minimalnego wynagrodzenia będzie także wzrost innych ustalanych w oparciu o nie świadczeń. I tak m.in.:

  • dodatek za pracę w porze nocnej (w m-cu 01.2017 r. przy wymiarze czasu pracy 168 h miesięcznie) wyniesie 2,38 zł/1h,
  • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój – min. 2000 zł,
  • odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing, dyskryminację – min. 2000 zł,
  • odprawa wypłacana z tytułu zwolnień grupowych – max. 30000 zł.

Wzrost płacy minimalnej może być szczególnie niekorzystny dla małych przedsiębiorców. Podwyższenie świadczeń pracowniczych może wywołać wzrost presji wydajności pracy, redukcję zatrudnienia czy też ucieczkę do szarej strefy, podczas gdy nie stanowi wyraźnej zachęty do świadczenia pracy przez pracowników. Ponadto, kwota minimalnego wynagrodzenia będzie miała wpływ na wysokość najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Dla przedsiębiorcy korzystającego z ulgi w opłacie składek (zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych) – wyniesie ona 600 zł. A zatem przedsiębiorca ten zapłaci o 45 zł miesięcznie więcej niż obecnie.