Można ubiegać się o odszkodowanie za brak sukni ślubnej?

Suknia ślubna nie została dostarczona przez salon w terminie. W związku z tym odwołano ślub. Czy należy się odszkodowanie i zwrot pozostałych kosztów (sala, orkiestra, fotograf etc.) przez nierzetelnego przedsiębiorcę – pyta pani Anna.

Odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania przyjętego przez salon sukni ślubnych do wykonania sukni w określonym terminie nie może być rozważana w oderwaniu od umowy, jaką strony zawarły oczekując na uszycie, bądź dostarczenie takiej sukni. Przepisy ogólne części zobowiązań kodeksu cywilnego dotyczące odpowiedzialności za niewykonanie umowy stanowią bowiem swoiste dopełnienie stosunków umownych i w zależności od treści umowy odpowiedzialność salonu może kształtować się zupełnie odmiennie. Niemniej jednak nie należy tracić z oczu, że co prawda dłużnik, który nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązanie (i to z okoliczności, za które on jest odpowiedzialny) odpowiada wobec wierzyciela za pełną szkodę majątkową, jaką ten poniósł, licząc na wykonanie umowy (art. 417 K.c.). Jednakże w omawianym przypadku należy rozważyć, czy szkoda w postaci kosztów odwołanego ślubu stanowi „normalne następstwa” zaniechania salonu sukien ślubnych (art. 361 K.c.).

Moim zdaniem zbyt daleko idące byłoby roszczenie o naprawienie szkody tak dalece wykraczającej poza zobowiązanie stron (dostarczenie sukni ślubnej). W szczególności, odwołanie ślubu tylko z powodu niedostarczenia sukni, stawia w wątpliwość dobrą organizację ślubu.

Z drugiej strony w orzecznictwie sądowym znaleźć można poglądy traktujące możliwość normalnego i godnego przeżywania własnego ślubu i wesela jako dobra osobiste, których naruszenie stwarza roszczenie o zadośćuczynienie (artykuł na stronach rp.pl : https://www.rp.pl/Dobra-osobiste/307089994-Precedensowy-wyrok-zadoscuczynienie-za-brak-fotografii-z-… ). Zatem nie należy wykluczać również takiej możliwości dochodzenia swoich praw przez przyszłych małżonków.

Odpowiedź ukazała się w dzienniku „Rzeczpospolita”

 

Czytaj także: Nadmierne oświetlenie u sąsiada utrudnia sen