Kiedy pracodawca może zakazać pracownikom składania życzeń klientom?

– Czy pracodawca może zabronić pracownikom składania klientom życzeń świątecznych, w związku z przyjętą przez firmę strategią neutralności religijnej?

Składanie przez pracowników życzeń świątecznych klientom jest niewątpliwie kwestią wrażliwą. Z jednej strony jest to działanie powszechnie akceptowane z drugiej jednak, w szczególności ze względu na poglądy, może się spotkać z dezaprobatą klientów. Wykluczenie takiej możliwości może mieć uzasadnienie m.in. z uwagi na środowisko w jakim lub dla jakiego pracodawca wykonuje działalność. Należy mieć też na względzie, że przy okazji składania życzeń świątecznych dochodzi do przetwarzania danych osobowych klientów (w szczególności takich jak imię nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej). Dochodzi tutaj zatem do dotknięcia delikatnej materii związanej z korzystaniem z danych klienta. Sam proces składania życzeń nie zwalnia administratora z wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych (RODO). Wymaga to zatem szczególnej uwagi pracodawcy, aby składając życzenia nie doprowadzić do naruszenia przepisów, narażając się w konsekwencji na negatywne skutki.

Mając na uwadze powyższe można stwierdzić, że decyzję w tej kwestii, jako prowadzący i odpowiadający za działalność, podejmuje pracodawca. Chcąc uregulować tę problematykę może przyjąć określone rozwiązania, w tym w całości wykluczające taką praktykę.

Pracownik jest zaś obowiązany stosować się do poleceń przełożonych (art. 100 § 1 kodeksu pracy) oraz dbać o dobro pracodawcy (art. 100 § 2 pkt 4 kodeksu pracy). Oczywiście rozwiązania pracodawcy nie mogą naruszać dóbr osobistych pracownika, czy też mieć charakteru dyskryminującego oraz powinny być podobne dla wszystkich zatrudnionych (art. 10 in. kodeksu pracy).

Podstawa prawna: Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1320 ze zm.)