Niektóre zmiany w ustawie o cudzoziemcach

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z dniem 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegnie również ustawa o cudzoziemcach.

Nowelizacja obejmie m. in. przesłanki udzielenia, odmowy udzielenia i cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (art. 117, art. 117a, art. 122, art. 125 ust. 1, art. 126 ust. 3). Zmieni się także brzmienie przepisu art. 136 ust. 1 oraz 142 ust. 3 Ustawy. Pierwszy ze wskazanych przepisów odnosi się do konieczności ustalenia, czy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy. W tym przypadku zastosowanie znajdą przepisy art. 88c ust. 1 pkt 2 i ust. 1a-2 znowelizowanej Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z kolei art. 142 ust. 3 Ustawy dotyczy cudzoziemców, starających się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, która oprócz pełnienia funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą cudzoziemiec utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył, po nowelizacji obejmie dodatkowo prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza, lub działanie w charakterze prokurenta, o ile cudzoziemiec spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 wskazanego przepisu, a spółka spełnia warunki, o których mowa w przepisie Art. 142 ust. 1 pkt 3 Ustawy o cudzoziemcach.