Nowa regulacja wezwań na sprzedaż lub zamianę akcji

Już 30 maja 2022 r. wejdą w życie zmiany w zakresie ogłaszania i przeprowadzania wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych przyjęte nowelą ustawy o listach zastawnych.

Szczególnej uwagi wymagają przepisy przejściowe, które nakładają nowe obowiązki na podmioty, które w dniu 30 maja 2022 r. będą posiadały więcej niż 50 % i nie więcej niż 66 % ogólnej liczby głosów w spółce notowanej na rynku regulowanym.

Przepisy przejściowe do wezwań na akcje

W dniu 22 kwietnia 2022 r. opublikowana została nowelizacja ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw. Przyjęte przepisy nie oznaczają jedynie zmian w zakresie listów zastawnych, ale również istotne zmiany w zakresie ogłaszania i przeprowadzania wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na przepisy przejściowe, regulujące obowiązki wezwaniowe, o szczególnie istotnym znaczeniu dla akcjonariuszy, którzy w dniu wejścia w życie nowych przepisów będą posiadali więcej niż 50 % i nie więcej niż 66 % ogólnej liczby głosów w spółce notowanej na rynku regulowanym.

Niższy próg wezwań i wezwania dobrowolne

Na mocy nowych przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja”) próg przejęcia kontroli nad spółką publiczną został obniżony z 66 % do 50 % ogólnej liczby głosów w spółce. Jednocześnie zrezygnowano z obowiązku przeprowadzania uprzednich wezwań w związku z przekroczeniem progów 33 % oraz 66 % ogólnej liczby głosów. W rezultacie, począwszy od 30 maja 2022 r. obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki publicznej ma się aktualizować w przypadku przekroczenia progu 50 % ogólnej liczby głosów.

Przepisy przejściowe

Wśród regulacji wprowadzającej nowe wymogi dotyczące ogłaszania wezwań, szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy intertemporalne, które z jednej strony określają właściwe przepisy, dla przypadków, w których obowiązek wezwania powstał przed datą 30 maja 2022 r., z drugiej zaś odnoszą się do przypadków, w których podmiot w dniu wejścia w życie przepisów posiada już ponad 50 % ogólnej liczby w spółce publicznej.

Po pierwsze, w myśl przepisów przejściowych, dotychczas obowiązujące przepisy Ustawy o ofercie znajdą zastosowanie do przypadków, w których obowiązek wezwania powstał przed dniem 30 maja 2022 r. A zatem, jeśli przed datą 30 maja 2022 r. zmaterializował się obowiązek ogłoszenia tzw. wezwania następczego, jego realizacja powinna nastąpić w oparciu o dotychczasowe przepisy.

Drugą grupę przepisów stanowią sytuacje związane z nowym progiem wezwaniowym, które będą miały szczególnie istotne znaczenie dla akcjonariuszy posiadających obecnie więcej niż 50% i nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów w spółce notowanej na rynku regulowanym. Celem tej regulacji jest zapewnienie ochrony inwestorów mniejszościowych, w kontekście uchylenia obowiązku ogłoszenia wezwania w związku z przekroczeniem progu 66 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Regułą ma być, że podmioty, które według stanu na dzień 30 maja 2022 r. posiadały więcej niż 50 % i nie więcej niż 66 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, powinny ogłosić wezwanie w przypadku, jeśli po tej dacie nastąpi jakiekolwiek dalsze zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej.

Zaznaczyć, należy, iż obowiązek ten zmaterializuje się, w przypadku jakiejkolwiek postaci zwiększenia stanu posiadania, tj. nie tylko w drodze nabycia akcji, ale także w przypadku zmiany statutu spółki (np. w związku z umorzeniem części akcji, czy np. w efekcie wygaśnięcia uprzywilejowania, przysługującego innemu z akcjonariuszowi).

Użycie w omawianym przepisie sformułowania, zgodnie z którym obowiązek ogłoszenia wezwania będzie się aktualizował w związku ze „zwiększeniem udziału w ogólnej liczbie głosów”, wydaje się dość jednoznacznie wskazywać, że nie każde nabycie akcji po tej dacie będzie wiązało się z koniecznością ogłoszenia wezwania, a tylko takie, które spowoduje zwiększenie udziału w spółce, względem stanu posiadania na dzień 30 maja 2022 r. Wydaje się zatem, że obowiązek ogłoszenia wezwania nie zaktualizuje się w przypadku, w którym akcjonariusz, posiadający na dzień 30 maja 2022 r. więcej niż 50 % i nie więcej niż 66 % akcji w ogólnej liczbie głosów, zmniejszy stan posiadania do poziomu nie mniejszego niż 50 % + 1 jeden głos, a następnie dokonując np. nabycia akcji, ponownie zwiększy stan posiadania, do poziomu nie wyższego niż ten, który posiadał na dzień 30 maja 2022 r.

Podsumowanie

Zarówno nowa regulacja dotycząca wezwań, jak i omówione powyżej przepisy przejściowe, z pewnością będą miały istotny wpływ na podejmowanie decyzji inwestycyjnych przez znaczących akcjonariuszy spółek publicznych. Czas pokaże, czy w niedługim czasie będziemy obserwować zwiększoną liczbę wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych, czy może wręcz przeciwnie, wynikająca z regulacji przepisów przejściowych, konieczność ogłoszenia wezwania, w przypadku zwiększenia zaangażowania przez znaczących akcjonariuszy, ograniczy skłonność takich podmiotów do dalszego zwiększania zaangażowania w spółkę.

Nie ulega wątpliwości, że akcjonariusze posiadający obecnie udział w ogólnej licznie głosów w przedziale 50 % + 1 głos, nie więcej jednak niż 66 % ogólnej liczby głosów, powinni dokładnie zanotować stan posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na dzień 30 maja 2022 r. i następnie stale monitorować, czy nie nastąpiły jakiekolwiek zdarzenia, w tym niezależne od ich woli, które mogłoby skutkować aktualizacją obowiązki ogłoszenia wezwania.

Współautorką tekstu jest Katarzyna Okoń, Aplikant radcowski w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna