Nowa uproszczona restrukturyzacja – na czym polega?

Z końcem listopada 2021 r. skończyła się era uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Nowe przepisy zmodyfikowały dotychczasowe postępowanie o zatwierdzenie układu. Co to w praktyce oznacza? Na czym polega nowa uproszczona restrukturyzacja?

Nowa uproszczona restrukturyzacja. Skutki i przebieg postępowania o zatwierdzenie układu ze skutkiem obwieszczenia.

1. Postępowania egzekucyjne

Z dniem dokonania obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ) nie można wszczynać postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających. Z kolei postępowania, które zostały wszczęte przed tą datą ulegają zawieszeniu.

Czynności egzekucyjne dokonane do dnia obwieszczenia o dniu układowym (czyli otwarcia postępowania) pozostają w mocy. Organ egzekucyjny nie może jednak podejmować nowych czynności egzekucyjnych. Oznacza to przykładowo, że konto bankowe zajęte przez komornika, wciąż podlega zajęciu, lecz zajęte środki pieniężne trafiają na rachunek depozytowy (a nie do wierzyciela). Nowa uproszczona restrukturyzacja daje możliwość uchylenia zajęć skierowanych do majątku dłużnika (powstałych przed dniem otwarcia postępowania) – jeżeli jest to konieczne dla dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

2.Regulowanie zobowiązań pieniężnych przez dłużnika

Dłużnik powinien terminowo regulować wszystkie swoje zobowiązania pieniężne, które powstały po dniu układowym (po otwarciu postępowania). Niedotrzymywanie terminów może przyczynić się do odmowy zatwierdzenia układu przez sąd. Weryfikacją terminowej spłaty należności zajmuje się zaś nadzorca układu.

Zobowiązania, które powstały przed dniem układowym, są objęte układem. To wedle dnia układowego rozstrzyga się bowiem który wierzyciela jest objęty układem oraz jaka jest wysokość jego wierzytelności. Dotychczas niedopuszczalne było regulowanie przez dłużnika zobowiązań objętych układem. Zmieniło się to w nowej uproszczonej restrukturyzacji i od 1 grudnia 2021 r. dłużnik może regulować zobowiązania objęte układem. Jest to zmiana pożyteczna z biznesowego punktu widzenia. Niekiedy bowiem brak spłaty zobowiązań objętych układem mógł sparaliżować działalność operacyjną restrukturyzowanego przedsiębiorstwa.

W czasie postępowania o zatwierdzenie układu wierzyciele mogą prowadzić windykację, wnosić pozwy o zapłatę. Jednak nie mogą wszczynać nowych postępowań egzekucyjnych, dotyczących wierzytelności objętej układem.

3.Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa

Dłużnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu od dnia obwieszczenia o otwarciu postępowania do dnia, w którym zostanie umorzone lub zakończone postępowanie o zatwierdzenie układu. Jeżeli czynności przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda nadzorcy układu na ich dokonanie. Zgodę można otrzymać również po dokonaniu czynności. Jednak tylko w terminie do 30 dni od dnia jej dokonania. Czynność poza zakresem zwykłego zarządu, dokonana bez zgody nadzorcy – jest nieważna.

Żadna ustawa nie definiuje wprost czynności zwykłego zarządu. Są one zróżnicowane dla poszczególnych przedsiębiorców. Ten zakres będzie inny dla dewelopera, przedsiębiorcy prowadzącego sklep spożywczy, czy warsztat samochodowy. Zakres czynności zwykłego zarządu powinien być ustalany każdorazowo przez nadzorcę układu na początku postępowania.

4.Nowa uproszczona restrukturyzacja – umowy przedsiębiorstwa

Po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorstwo zyskuje ochronę przed wypowiedzeniem umów (umowa o kredyt, pożyczkę, leasing, najmu, dzierżawy). Dodatkowo nadzorca układu sporządzi spis umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika. Ich wypowiedzenie również będzie niedopuszczalne w trakcie postępowania o zatwierdzenie układu ze skutkiem obwieszczenia.

5.Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego

Postępowanie może trwać maksymalnie cztery miesiące. Jego początek to dzień obwieszczenia o dniu układowym. Obwieszczenia dokonuje się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Z kolei obwieszczenie staje się możliwe po:

  1. zawarciu umowy z doradcą restrukturyzacyjnym,
  2. sporządzeniu przez nadzorcę układu spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych,
  3. sporządzeniu przez nadzorcę układu wstępnego planu restrukturyzacyjnego.

Po dokonaniu obwieszczenia nadzorca układu sporządza m.in.: wykaz majątku dłużnika i plan restrukturyzacyjny. Dodatkowo nadzorca układu wspiera dłużnika w zakresie kształtu propozycji układowych oraz w prowadzeniu negocjacji z wierzycielami.

Wierzyciele za pośrednictwem KRZ będą mogli oddawać głosy za przedłożonymi przez dłużnika propozycjami układowymi. Wierzyciele mogą kontaktować się z nadzorcą układu, aby uzyskać informację w zakresie możliwości wykonania układu przez dłużnika. W tym również informacji dotyczących spisu wierzytelności lub sytuacji majątkowej dłużnika. W razie zawarcia układu przez wierzycieli, do sądu zostanie złożony wniosek o jego zatwierdzenie.

6.Nadzorca układu i jego rola w postępowaniu

Nadzorca układu nie jest przedstawicielem ani dłużnika, ani jego wierzycieli. Pełni funkcję w sposób niezależny i samodzielny. Jego działania mają na celu realizowanie interesu postępowania restrukturyzacyjnego poprzez skupianie słusznych interesów wierzycieli i dłużnika.

7.Odpowiedzialność zarządu za zobowiązania spółki

Otwarcie postępowania nie chroni członków zarządu spółek prawa handlowego przed odpowiedzialnością za ich zobowiązania. Jeśli układ zostanie zatwierdzony, członkowie zarządu zyskują ochronę. Samo obwieszczenie o dniu układowym w razie odmowy zatwierdzenia układu, nie daje jednak członkom zarządu ochrony przed odpowiedzialnością za zobowiązania spółki.

 

Artykuł został opublikowany w serwisie rp.pl