Nowe zasady oskładkowania umów zleceń

1 stycznia 2016 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące oskładkowania umów zleceń. Nowe zasady wynikają z ustawy z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1831).

Jeszcze do końca roku obowiązuje zasada, zgodnie z którą, jeśli zleceniobiorca pracuje na podstawie kilku umów zleceń, to obowiązkowym tytułem jest ta, która została zawarta najwcześniej. Można też wskazać inną umowę jako tytuł ubezpieczeń lub dobrowolnie opłacać składki ze wszystkich. Od 1 stycznia 2016 r. to się zmienia.
Do tej pory jeśli zleceniobiorca  pracował na podstawie kilku kontraktów, obowiązek ubezpieczenia dotyczył pierwszego z nich. Teraz składki na ubezpieczenia społeczne będą obowiązkowe od każdej umowy, jeśli zsumowana podstawa ich wymiaru będzie niższa niż 1850 zł. To zatem ubezpieczony będzie musiał pilnować, jaka jest łączna kwota przychodu ze zleceń w danym miesiącu. Sumowanie podstaw wymiaru będzie się odbywało w kolejności zawieranych zleceń. Decydować będzie kwota określona w umowie. Oskładkowany jest już przychód za wykonanie umów zrealizowanych do końca 2015 r., ale wypłacony lub pozostawiony do dyspozycji zleceniobiorcy po 1 stycznia 2016 r, pod warunkiem że zleceniobiorca do 31 grudnia 2015 r. podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tego tytułu, a umowa obowiązuje nadal.
Każdy zleceniodawca będzie musiał zgłosić ubezpieczonego do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Dotyczyć to będzie także zleceniobiorców, którzy przed 1 stycznia 2016 r. podlegać będą wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, a umowa zlecenie nie zostanie rozwiązana przed tą datą.
ZUS na wniosek płatnika będzie badać prawidłowość naliczonych przez tego płatnika składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców.