Nowe zasady umieszczania danych dłużnika w biurach informacji gospodarczych

Z dniem 13 listopada 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, zmieniająca obowiązujące dotychczas zasady umieszczania wpisów o zobowiązaniach dłużników.

Najistotniejszą regulacją z punktu widzenia osób fizycznych – konsumentów, jest nowo dodany przepis art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy zgodnie z którym wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniach dłużnika będącego konsumentem jedynie wtedy, gdy nie upłynęło 10 lat od dnia wymagalności zobowiązania, zaś w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie upłynęło 10 lat od dnia stwierdzenia roszczenia. Analogiczna treść umieszczona została w nowym przepisie art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącym przekazania do biura gospodarczego informacji o innych podmiotach niż konsument.

Nowelizacja ustawy ma zapobiegać powszechnej dotychczas praktyce przekazywania przez wierzycieli do biur informacji gospodarczych danych dłużnika, w sytuacji, gdy dług mimo jego niespłacenia, stanowił według przepisów prawa dług przedawniony. O ile nową regulację należy ocenić pozytywnie, o tyle wymaga podkreślenia, iż ustawodawca przemilczał sytuację, w jakiej terminy przedawnienia roszczeń są o wiele krótsze niż termin 10 letni, co w obrocie prawnym dotyczy przede wszystkim roszczeń związanych z działalnością gospodarczą, gdzie pomimo krótkiego – 3 letniego terminu przedawnienia, nadal będzie możliwe umieszczanie informacji o takim długu w rejestrach dłużników.