Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego uchwalona przez Sejm!

Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych

Sejm błyskawicznie, na jednym posiedzeniu w dniach 12 i 13 czerwca, przeprocesował i przyjął ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. To nie będzie spokojne lato dla przedsiębiorców zaangażowanych w spory sądowe.

Ustawa trafiła do Senatu, którego najbliższe posiedzenia odbędą się już pod koniec czerwca i w lipcu. W przypadku utrzymania tempa prac nad ustawą, jest szansa, że nowe zasady zaczną obowiązywać nawet już pod koniec wakacji. Wszystko to także z uwagi na niezwykle krótki okres wejścia w życie ustawy. W tym bowiem zakresie standardowo ustawa wchodzi w życie z upływem 3 miesięcy od ogłoszenia. W przypadku jednak nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, termin ten jest jeszcze krótszy i wynosi 14 dni.

Na ostatnim posiedzeniu Sejm przyjął kilka poprawek do projektu. Za najważniejszą z nich uznać należy poszerzenie katalogu podmiotów, do których zapytanie będzie mógł skierować komornik sądowy na wniosek wierzyciela, w ramach realizacji wniosku o poszukiwanie adresu pozwanego. Oprócz przewidzianych pierwotnie organów rentowych i banków, uchwalona ustawa przewiduje również możliwość złożenia zapytań do organów podatkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Zmianę tę ocenić należy pozytywnie, poszerza bowiem krąg podmiotów, które zobowiązane będą do wskazania posiadanych danych adresowych poszukiwanej osoby. Nie rozwiązuje to jednak innych, groźniejszych następstw nowelizacji przepisów w zakresie doręczeń pism sądowych.

Sejm przyjął także poprawkę przewidującą, iż w postępowaniu nakazowym, tak jak do tej pory powód ponosił będzie ¼ (a nie jak proponowano w projekcie ½) należnej opłaty. Uporządkowano i sprecyzowano także kwestie związane z powoływaniem biegłych sądowych.

Przedsiębiorcy powinni niezwłocznie rozpocząć intensywnie proces weryfikacji wpływu nowelizacji na ich działalność. Z uwagi na kształt przepisów przejściowych i wprowadzających, czasu na dostosowanie się do nowych reguł pozostało bardzo niewiele.

Artykuł ukazał się w internetowym wydaniu dziennika „Rzeczpospolita” w dniu 18-06-2019r.