Obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna

W dniu 30 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa”).

Artykuł 6 Ustawy, oprócz wprowadzania zmian do wymienionych w niej aktów prawnych, nakłada na raportujące instytucje finansowe (w rozumieniu ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, dalej „Ustawa CRS”) obowiązek wystąpienia do posiadaczy nowych rachunków (w rozumieniu 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy CRS) otwartych pomiędzy 1 stycznia 2016 r. a 30 kwietnia 2017 r. z żądaniem złożenia przez te podmioty oświadczenia o rezydencji podatkowej posiadanej na dzień otwarcia rachunku. Z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, raportująca instytucja finansowa jest zobowiązana wystąpić do dnia 16 września 2019 r. Obowiązek ponownej weryfikacji nie dotyczy rachunków zamkniętych na dzień wejścia w życie Ustawy.
Ponadto, w przypadku gdy identyfikacja posiadacza rachunku została dokonana na podstawie art. 50 ust. 2 Ustawy CRS (tj. identyfikacja istniejących rachunków indywidualnych oraz nowych rachunków indywidualnych otwartych w okresie między dniem 1 stycznia 2016 r. a dniem 30 kwietnia 2017 r.), w przypadku niespełnienia warunków określonych w art. 7 Ustawy, raportująca instytucja finansowa jest zobowiązana do ponownego ustalenia, w oparciu o wyszukiwanie elektroniczne posiadanych danych, rezydencji podatkowej posiadaczy tych rachunków.

Weryfikacja wskazanych rachunków powinna zostać przeprowadzona do dnia 31 grudnia 2019 r. Informację o rachunkach niezidentyfikowanych lub rachunkach raportowanych zidentyfikowanych na podstawie w/w procedur należy zaraportować w terminie do 31 marca 2020 r. (z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie).

Źródło:
Newsletter Regulacyjny
Zespół Kancelarii Prawnej Krzysztof Rożko i Wspólnicy