Określenie ram systemu zarządzania w pracowniczym towarzystwie emerytalnym (PTE)

Kancelaria Radców Prawnych M. Woziński A. Kulisz

Projektowane zmiany z dnia 07-05-2019r. w ustawie o zmianie organizacji i funkcjonowania funduszy emerytalnych oraz w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych komentuje, radca prawny Daria Wojciechowska z Kancelarii Radców Prawnych M. Woziński A. Kulisz sp. p. z siedzibą w Zielonej Górze

„Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, który dostosowuje polskie prawo do wymogów dyrektywy UE w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (tzw. dyrektywa IORP2). Projekt określa m.in. ramy systemu zarządzania w pracowniczym towarzystwie emerytalnym (PTE), w tym nałożono na nie obowiązek wprowadzenia systemu zarządzania, kontroli wewnętrznej, planów awaryjnych oraz dokumentowania własnej oceny ryzyka, a także obowiązek wprowadzenia kluczowych funkcji (zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego) oraz ustanowienia odpowiedniej polityki wynagrodzeń. W odniesieniu do obowiązków informacyjnych nowelizacja rozszerza zakres informacji przekazywanych pracownikom przez pracodawców i zarządzających pracowniczymi programami emerytalnymi. W uzasadnieniu do projektowanej ustawy zwraca się uwagę, że zmiany te mogą spowodować wzrost obciążeń dla pracodawców oraz PTE poprzez konieczność zaangażowania przez pracownicze towarzystwa nowych pracowników oraz wprowadzeniem dodatkowych procedur i dokumentów.”