Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń wspólnika po staremu

Nowa interpretacja nie powinna niepokoić spółek, w których funkcje członków zarządu pełnią nieodpłatnie udziałowcy lub pracownicy udziałowców.

Poruszenie wśród podatników wywołała informacja o wydaniu nowej – niekorzystnej – interpretacji indywidualnej, dotyczącej przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w związku pełnieniem obowiązków przez udziałowca bez wynagrodzenia. Wszystko wskazuje jednak na to, że nowa interpretacja nie oznacza zmiany poglądu organów podatkowych na temat konsekwencji podatkowych pełnienia funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia.
Zgodnie z dominującą linią interpretacyjną organów podatkowych, pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia przez udziałowca nie skutkuje powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń dla spółki. Jak wskazują organy podatkowe w wydawanych rozstrzygnięciach, nie sposób bowiem uznać, że takie świadczenie ma charakter nieodpłatny – wynagrodzeniem wspólnika jest prawo do udziału w zysku osoby prawnej. Analogicznie – organy podatkowe uznają, że nie ma mowy o przychodzie w sytuacji, gdy funkcje członków zarządu bez wynagrodzenia pełnią pracownicy udziałowca.

Nowa interpretacja

W stanie faktycznym interpretacji z 19 kwietnia 2018 r. (sygn. 0111-KDIB2-2.4010.11. 2018.5.MZ) wskazano, że funkcje członków zarządu wnioskodawcy pełnią osoby fizyczne, będące jednocześnie jej udziałowcami. W umowie spółki znalazł się zapis, zgodnie z którym wspólnicy spółki zobowiązani są do realizacji na jej rzecz świadczeń rzeczowych, innych niż wynikających z pełnienia funkcji członka zarządu lub prezesa. Jest to m.in. pozyskiwanie klientów, udział w targach, a także tworzenie i testowanie oprogramowania.
Spółka uznała, że opisane w umowie spółki usługi nie będą stanowiły dla niej nieodpłatnych świadczeń, gdyż wspólnikom będą z tytułu ich udziałów w spółce przysługiwały określone prawa – w tym prawo do dywidendy. Przeciwnego zdania był organ interpretacyjny. Jak wskazano w interpretacji, regulacje kodeksu spółek handlowych dopuszczają wprawdzie możliwość obciążenia wspólników dodatkowymi obowiązkami, wykraczającymi poza pełnienie funkcji członków zarządu. Niemniej – spółka jest wówczas zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia z tytułu dodatkowych świadczeń ze strony jej wspólników. Nieodpłatne wykonywanie takich czynności skutkuje więc powstaniem dla spółki przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Członkowie zarządu po staremu

Przedmiotem interpretacji są więc nieodpłatne czynności inne niż pełnienie funkcji członków zarządu – nie powinna więc ona niepokoić spółek, w których funkcje członków zarządu pełnią nieodpłatnie udziałowcy, lub pracownicy udziałowców. Organy konsekwentnie uznają bowiem, że pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia przez wspólnika, lub pracownika udziałowca nie skutkuje powstaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Takie stanowisko zostało zaprezentowane m.in. w:

– interpretacji z 21 maja 2018 r. sygn. 0111-KDIB2-1.4010.121. 2018.1.AP w której Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej zgodził się z wnioskodawcą, który wskazał, że „nieodpłatne pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki, na podstawie powołania, przez osobę zatrudnioną równocześnie na podstawie umowy o pracę w spółce matce, nic skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego (…) bowiem świadczeniodawca (…) uzyskuje lub uzyska w przyszłości od świadczeniobiorcy (…) świadczenie(a) ekwiwalentne (np. w postaci dywidendy).”
– interpretacji z 16 maja 2018 r. sygn. 0111-KDIB1-1.4010. 149.2018.1.NL w której Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, który wskazał, że „w związku z nieodpłatnym pełnieniem przez Wspólnika funkcji członka Zarządu Spółki po stronie Spółki nie powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń podlegający opodatkowaniu podatkiem CIT.”

Pogląd organów podatkowych dotyczący braku przychodu w przypadku pełnienia funkcji członka zarządu przez wspólnika lub pracownika udziałowca nie uległ więc zmianie.

Artykuł ukazał się w dzienniku „Rzeczpospolita” w dniu 10-08-2018r.