Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – podział wieczystoksięgowy i podział geodezyjny

Zgodnie z art. 2 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, jeżeli na gruncie położone są również obiekty budowlane, które nie stanowią gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, to przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następuje dla nieruchomości wydzielonej z tego gruntu z dniem założenia księgi wieczystej dla tej nieruchomości albo wyłączenia z istniejącej księgi wieczystej gruntu niespełniającego warunków zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Ta skomplikowana regulacja w istocie sprowadza się do tego jak podejść do tematu gruntów, które w całości nie są gruntami zabudowanymi na cele mieszkaniowe.

Ustawodawca doszedł do wniosku, iż w taki wypadu należy „odłączyć” nieruchomość kwalifikowaną od niespełniającej warunków przekształceniowych.

Każda nieruchomość składa się z jednej lub większej ilości działek, co powoduje, iż „odłączenie” technicznie będzie wymagało podziału geodezyjnego oraz/albo podziału wieczystoksięgowego.

W przypadku gdy na jednej działce znajdują się obiekty niekwalifikowalne, należy dokonać również podziału geodezyjnego. Ten będzie wymagał decyzji odpowiednio wójta , burmistrza albo prezydenta miasta zatwierdzającej podział ( vide art. 92 – 100 ustawy o gospodarce nieruchomościami) To z kolei będzie skutkowało ujawnienie nowych działek w dotychczasowej księdze wieczystej.

Ujawnienia lub uprzednie występowanie w księdze wieczystej działek niekwalifikowalnych wymaga podziału wieczystoksięgowego poprzez odłączenie, co najmniej, jednej działki do osobnej księgi wieczystej.

Ustawodawca zastrzegł, iż przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następuje dopiero z chwilą dokonania podziału wieczystoksięgowego.

Wpis pochodzi z serwisu:
https://kancelariamadejczyk.biz

Czytaj także: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – podział wieczystoksięgowy i podział geodezyjny