Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową – zmiany

W ramach podpisanego przez Prezydenta w dniu 29.11.2018 r. tzw. pakietu MŚP tj. ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym dokonano zmiany art. 571 ksh.

Zgodnie z jego brzmieniem sprzed nowelizacji „przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową następuje, jeżeli oprócz wymagań, o których mowa w rozdziale 1, za przekształceniem spółki osobowej w kapitałową wypowiedzieli się wszyscy wspólnicy, z tym że w przypadku spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej wystarczy, jeżeli oprócz wszystkich komplementariuszy za przekształceniem wypowiedzą się komandytariusze bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej dwie trzecie sumy komandytowej bądź kapitału zakładowego, chyba że umowa albo statut przewiduje warunki surowsze”.

Przepis ten został zmieniony z dniem 1 marca 2019 r., otrzymując brzmienie: „przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową następuje, jeżeli oprócz wymagań, o których mowa w rozdziale 1, za przekształceniem spółki osobowej w kapitałową wypowiedzieli się wszyscy wspólnicy, z tym że w przypadku spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej wystarczy, jeżeli oprócz wszystkich komplementariuszy za przekształceniem wypowiedzą się komandytariusze bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej dwie trzecie sumy sum komandytowych bądź kapitału zakładowego, chyba że umowa albo statut przewiduje warunki surowsze.”

Ta z pozoru niewielka zmiana ma dalekie implikacje prawne. Za uzasadnieniem projektu wskazać należy, „iż zmiana ma doprowadzić do usunięcia omyłki. Odwołanie się w treści przepisu do wartości 2/3 sumy komandytowej jest błędne, bowiem konsekwencją wielości komandytariuszy jest wielość różnych sum komandytowych w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przekształcanej w spółkę kapitałową. W ocenie projektodawcy, dopiero zgoda na przekształcenie spółki komandytariuszy reprezentujących łącznie ww. ułamek wszystkich sum komandytowych powinna wpływać na decyzję o przekształceniu spółki.”

W ocenie autora przedmiotowa nowelizacja usunie wszelkie wątpliwości w tym zakresie, co musi zostać ocenione pozytywnie.