Przepisy wprowadzające RODO trafią do Sejmu

W poniedziałek (5 listopada 2018) Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. Po blisko 14 miesiącach rządowego procesu legislacyjnego projekt trafi do prac sejmowych.

Projekt ustawy przewiduje nowelizację blisko 170 ustaw, w tym m.in. Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy, Kodeksu karnego czy Ordynacji podatkowej. Zmianie ulegną także m.in. przepisy regulujące wykonywanie zawodu lekarza, adwokata, radcy prawnego, notariusza, komornika sądowego oraz ustawy dotyczące sądownictwa, świadczenia usług bankowych i ubezpieczeniowych.
Ważne zmiany dotyczyć będą wielu aspektów funkcjonowania podmiotów zarówno prywatnych, jak i działających w sferze administracji publicznej. Nowelizacja ma na celu zapewnienie poszerzenia zakresu obowiązków informacyjnych kierowanych do osób fizycznych, chociażby poprzez zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego, umożliwiające przekazywanie stosownych wiadomości w pierwszym piśmie kierowanym do strony.
Dla pacjentów publicznej służby zdrowia ważną informacją jest możliwość uzyskania bezpłatnej pierwszej kopii dokumentacji medycznej. Nowelizacja precyzuje także kwestie związane z profilowaniem, w tym przez podmioty z sektora ubezpieczeniowego i bankowego. Rozwiązane, w sposób korzystny dla przedsiębiorców, zostaną także kwestie związane z wzajemną relacją RODO, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz prawa telekomunikacyjnego w zakresie konieczności uzyskiwania zgody na przesyłanie komunikatów marketingowych. Planowana jest także nowelizacja Kodeksu karnego, poprzez wprowadzenie sankcji karnych za próbę wyłudzenia pod pretekstem chronienia danych osobowych i uniknięcia kar administracyjnych.
Prace nad nowelizacją ustaw trwały długo, ale udało się zakończyć etap prac w ramach Rady Ministrów. Przez kilkanaście miesięcy projekt podlegał licznym zmianom. Daje to nadzieję, że sejmowy proces legislacyjny nie będzie wymagał już aż tak dużego nakładu pracy, a ustawa zostanie sprawnie i szybko przyjęta przez Sejm.