Przerwanie biegu przedawnienia – nowa metoda

Z dniem 10.01.2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823). 

Przewiduje on szereg nowych instytucji ułatwiających rozwiązywanie sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, w szczególności zaś kolejny tryb możliwego rozwiązania sporu w postaci postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Warto zauważyć, iż ustawa wprowadza pojęcie „podmiotu uprawnionego” działającego na podstawie ustawy i przyjętego regulaminu, który z mocy ustawy, po uzyskaniu uprzedniego wpisu do Rejestru podmiotów uprawnionych prowadzonego przez Prezesa UOKiK, jest uprawniony do wiążącego rozstrzygania sporów.

Podkreślenia wymaga, iż ustawa wyszczególnia zdarzenie, które przerywa bieg przedawnienia roszczeń przysługujących konsumentowi wobec przedsiębiorcy, w postaci wszczęcia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów. Dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone przedawnienie takiego roszczenia nie biegnie na nowo (art. 36 ustawy). Zgodnie z brzmieniem art. 33 ust. 1 ustawy za datę wszczęcia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu będzie należało traktować dzień, w którym „podmiotowi uprawnionemu” doręczony zostanie wniosek konsumenta (bądź przedsiębiorcy) o wszczęcie postępowania pozasądowego przewidzianego w ustawie.