Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Dnia 13 lipca 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723.

Nowe obowiązki dla wielu przedsiębiorców nałoży ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ustawa rozszerza zakres podmiotów obowiązanych m.in. o adwokatów, radców prawnych, prawników zagranicznych, doradców podatkowych oraz innych przedsiębiorców zajmujących się świadczeniem usług w zakresie obrotu nieruchomościami i przedsiębiorstwami, zarządzaniem środkami pieniężnymi, instrumentami finansowymi lub innymi aktywami, tworzeniem spółek kapitałowych, podwyższania kapitału zakładowego, zarządzania spółkami lub trustami.

Ponadto do katalogu podmiotów obowiązanych dodano innych przedsiębiorców zajmujących się udostępnianiem sejfów, udzielaniem kredytów konsumenckich, obrotem nieruchomościami, zapewnieniem siedziby, wirtualne biura, a także wszystkich przedsiębiorców dokonujących transakcji gotówkowych o równowartości przekraczającej 10 000 euro, bez względu na to, czy transakcja jedna transakcja czy szereg transakcji powiązanych.

Ustawa nakłada na podmioty obowiązane szereg nowych obowiązków dotyczących zbierania informacji, w tym ustalenie i wprowadzenie pisemnej procedury w zakresie objętym ustawą oraz wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków ustawowych.

Ustawa przewiduje za naruszenie przepisów ustawy kary pieniężne do 5 mln euro lub 10% obrotu jak i sankcje karne.

Z uwagi na swój zakres ustawa nałoży na wielu przedsiębiorców nowe obowiązki, których celem powinna być lepsza ochrona obywateli.