Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług zostało uregulowane

W dniu 18 czerwca 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 roku o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (dalej ustawa o delegowaniu pracowników) . Data wejścia w życie ustawy nie jest przypadkowa – to właśnie w tym dniu państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą przyjąć przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjnego niezbędne do wdrożenia zapisów dyrektywy 2014/67/UE.

Ustawa o delegowaniu pracowników określa zasady:

  • delegowania pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach świadczenia usług,
  • kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników oraz realizacji odpowiednich obowiązków informacyjnych,
  • współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich w zakresie delegowania pracowników na i z terytorium RP,
  • ochrony pracowników delegowanych na i z terytorium RP,
  • postępowania związanego z realizacją wniosków o powiadomienie o decyzji w sprawie nałożenia na pracodawcę delegującego na terytorium RP kary lub grzywny oraz ich egzekucji.

Do kluczowych zagadnień objętych omawianą regulacją zaliczyć należy m.in. warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium Rzeczypospolitej oraz prace nieobjęte tymi warunkami, zadania i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy (dalej: PIP), zwłaszcza o charakterze kontrolnym i informacyjnym, a także obowiązki pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP takie jak: wyznaczenie osoby upoważnionej do kontaktu z PIP, obowiązek złożenia PIP oświadczenia o odpowiedniej treści oraz obowiązki w zakresie prowadzenia dokumentacji. Jednocześnie w rozdziale 7. niniejszej ustawy zawarto katalog naruszeń, za które przewidziana jest kara grzywny w granicach od 1.000 zł do 30.000 zł.

Dodatkowo, ustawa o delegowaniu pracowników wprowadza także szereg zmian w obowiązujących przepisach, m.in. w Kodeksie postępowania administracyjnego, Kodeksie postępowania cywilnego, ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksie pracy, Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, czy też ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy.

Omawiana ustawa stanowi transpozycje dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Celem dyrektywy 2014/67/UE jest przede wszystkim zapewnienie pełniejszej ochrony praw socjalnych w państwie członkowskim, do którego pracownik jest delegowany przez pracodawcę, zapobieganie nadużyciom oraz zapewnienie klarownych ram prawnych dla usługodawców.