Przeszło 10 lat zielonogórskiej kancelarii

Rzeczpospolita: Kancelaria Radców Prawnych M. Woziński A. Kulisz spółka partnerska działa od 14 lat. W tym czasie wiele zmieniło się w polskim systemie prawnym. Czy można wymienić trzy najważniejsze zmiany w przepisach, które są najistotniejsze dla polskich przedsiębiorców?

Miłosz Woziński: W ostatniej dekadzie nastąpiło szereg zmian w przepisach prawa. Niemniej mając na uwadze już tylko najnowsze regulacje wskazać należy na wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i nowej ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Regulacje te wymogły na szeregu podmiotach podjęcie wielu czaso i kosztochłonnych działań. Jednocześnie stawiają je w całkiem nowej, bardziej wymagającej rzeczywistości. A to jeszcze nie koniec. W efekcie zmianie ma ulec ponad 130 ustaw.

Istotne przeobrażenie w krajobrazie biznesu, ale i także w życiu codziennym naszych obywateli, wprowadziła ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Ograniczenie handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy wprowadziło co do zasady istotne ograniczenie dla przedsiębiorców zatrudniających osoby trzecie oraz otworzyło nowe możliwości przedsiębiorcom prowadzącym działalność w formie samozatrudnienia.

Kolejna taką zmianą jest ustawa z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Stanowi jedną z najważniejszych ustaw pakietu Konstytucji dla Biznesu. Wprowadza zasady: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; domniemania uczciwości przedsiębiorcy oraz rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść. Ponadto wprowadza instytucję działalności nierejestrowej, czy też ulgę na start dla początkujących przedsiębiorców. Instytucja działalności nierejestrowej przewiduje, że osoba fizyczna prowadząca działalność na mniejszą skalę (miesięczne przychody z niej pochodzące nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), nie musi rejestrować tej działalności ani płacić z tego tytułu składek ZUS. Natomiast tzw. „ulga na start” przewiduje, iż początkujący przedsiębiorca nie będzie musiał płacić składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych sześć miesięcy wykonywania działalności gospodarczej.

Jakie obecnie dziedziny prawa wymagają najpilniejszej reformy?

Wskazane byłyby stosowne zmiany w przepisach prawa pracy. W tym zakresie mam w szczególności na myśli uelastycznienie form zatrudnienia i systemów czasu pracy. Przepisy kodeksu pracy, z racji czasu w jakim były tworzone, pomimo zmian jakich doświadczyły, nie pozwalają stronom stosunku pracy na kształtowanie wzajemnych relacji w sposób odpowiadający obecnym potrzebom. Z praktyki mogę wskazać, że obecne systemy czasu pracy nie nadają się do zastosowania w pojawiających się formach i przedmiotach działalności gospodarczej. Należy zakładać, że rozbieżności te będą się jedynie zwiększać. Oceniam, że przyjęcie stosownych rozwiązań pozwoliłoby ograniczać wymuszoną niejako przez to ucieczkę w tzw. „umowy śmieciowe”.
Pozostaję w przekonaniu, że obecna procedura sądowa jest już zbyt sformalizowana. Dotyczy to w szczególności spraw gospodarczych. Jestem przekonany, że brak takiego formalizmu nie będzie przeszkadzał w skutecznym i szybkim prowadzeniu spraw. Obecny porządek doprowadził do tego, że strony na każdym etapie postępowania skupiają się np. na wykazaniu, że dowody zgłoszono z naruszeniem zasady prekluzji. Niewątpliwe odformalizowanie przysłuży się zwiększeniu skupienia na warstwie merytorycznej. Kwestie te stają się dodatkowo istotne dla stron, które nie posiadają stosownej wiedzy i doradztwa prawnego.

Przywołując powyższe przykłady uważam, iż zmiany wymagają przepisy z wielu obszarów prawa i to nie tylko prawa cywilnego oraz prawa pracy, ale także prawa administracyjnego. Zmiany, które będą prowadzić do zmniejszenia ograniczeń formalnoprawnych. W praktyce dostrzegam, że na przeszkodzie w pożądanym stosowaniu przepisów stoi w istocie nie tyle zarzucana bardzo często „niechęć urzędnicza”, co niewystarczające i nie służące temu ukształtowanie norm prawnych.

Siedziba Kancelarii Radców Prawnych M. Woziński A. Kulisz spółka partnerska mieści się w województwie lubuskim. Czy działalność firmy w określonym regionie kraju wpływa również na zagadnienia prawne, z którymi muszą zmierzyć się prawnicy świadczący usługi takim podmiotom?

Niewątpliwie poszczególne regiony naszego kraju może cechować określona specyfika. W przypadku województwa lubuskiego wynika ona chociażby z sąsiedztwa z Niemcami. W tym aspekcie zwraca uwagę problematyka prawna związana z wykonywaniem działalności gospodarczej na terenie naszego sąsiada i odwrotnie. Z uwagi na ciągły rozwój tego regionu istotna jest problematyka lokowania inwestycji i to od samego początku tego procesu. Ważną zatem staje się kwestia nabycia nieruchomości, administracyjnego procesu rozpoczęcia inwestycji a następnie wdrożenia i przyjęcia odpowiedniej formy jej prowadzenia.

Zielona Góra, w której mamy swoją siedzibę, jest miastem firm stawiających na rozwój i wdrażanie innowacji, w tym w sektorze infotechnologii oraz w sektorze kosmicznym. Funkcjonuje tutaj szereg firm świadczących usługi w zakresie inżynierii oprogramowania oraz prowadzących w oparciu o nią handel internetowy. Powstaje Park Technologii Kosmicznych, któremu towarzyszy specjalny program studiów doktoranckich w dziedzinie fizyki i technologii kosmicznej. Ma to związek i źródło w zielonogórskim środowisku uniwersyteckim.

Niewątpliwe region ten to także polskie zagłębie winiarskie.

Taki stan rzeczy rozszerza paletę zagadnień, z którymi mierzyć się muszą funkcjonujący tutaj prawnicy.

Kancelaria Radców Prawnych M. Woziński A. Kulisz spółka partnerska z siedzibą w Zielonej Górze została założona w 2004 r. przez radcę prawnego Miłosz Wozińskiego i radcę prawnego Andrzej Kulisza. W ogłoszonym w tym roku rankingu Rzeczpospolitej Kancelaria została uznana po raz kolejny z rzędu za największą kancelarię w województwie lubuskim. Kancelaria nieprzerwanie rozwija się zwiększając zatrudnienie oraz zakres przedmiotowy prowadzonej obsługi. Kancelaria zajmuje się w szczególności kompleksową obsługą przedsiębiorców. Rocznie występuje w około 2.500 postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.

Wywiad ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita w dniu 15-06-2018r.