Rewolucja w rozliczaniu VAT od transakcji międzynarodowych

1 stycznia 2020 r. wejdą w życie nowe zasady rozliczania transakcji międzynarodowych na gruncie VAT. Zmianie ulegną zasady opodatkowania unijnych transakcji łańcuchowych, warunki stosowania 0% stawki VAT przy WDT oraz reguły wykorzystywania składów konsygnacyjnych. Realnie patrząc, zostało zatem niewiele czasu na przygotowanie się do zmian.

Z czego wynikają zmiany?

Planowane zmiany wynikają z rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z 4 grudnia 2018 r., które jest w Polsce stosowane bezpośrednio oraz z dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z 4 grudnia 2018 r., która zobowiązuje państwa członkowskie do jej implementowania do końca 2019 r. Polskie regulacje wdrażające pakiet zmian zawartych w ww. dyrektywie (tzw. quick fixes) zostały ujęte w projekcie ustawy z 24 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy.

Zakres zmian

W związku z wejściem w życie nowych przepisów zmianie ulegną:

– zasady opodatkowania unijnych transakcji łańcuchowych – wprowadzona zostanie zasada ogólna, zgodnie z którą tzw. dostawa ruchoma będzie automatycznie przypisana pierwszej dostawie realizowanej na rzecz pośrednika (chyba, że pośrednik przekaże swojemu dostawy numer VAT-UE nadany mu przez państwo członkowskie, z którego towary są wysyłane lub transportowane – wówczas transakcją ruchomą będzie dostawa dokonana przez pośrednika);
– warunki stosowania 0% stawki VAT przy WDT – zostanie wprowadzony obowiązek uzyskania od nabywcy jego numeru VAT-UE (do tej pory przesłanka ta miała jedynie charakter formalny) oraz obowiązek posiadania konkretnych dokumentów potwierdzających dostawę (stawka 0% VAT dla WDT będzie stosowana pod warunkiem, że podatnik będzie posiadał co najmniej dwa niesprzeczne ze sobą dokumenty, wydane przez dwa niezależne od siebie podmioty);

– reguły opodatkowania transakcji z wykorzystaniem magazynu typu call-off stock – nabywca towarów będzie zobowiązany do rozliczenia VAT na zasadzie WNT dopiero w miesiącu, w którym zostanie na niego przeniesione prawo do rozporządzania towarami jak właściciel (o ile nastąpi to w ciągu 12 miesięcy od dnia przybycia towarów do magazynu).

Ponadto, towary przemieszczane do magazynu będą mogły być przeznaczone także do działalności handlowej (a nie jak obecnie – wyłącznie do działalności produkcyjnej lub usługowej nabywcy). Co istotne, wskutek nowelizacji nastąpi ujednolicenie wszystkich reguł dot. magazynów call-off stock na poziomie unijnym, co pozwoli na szersze stosowanie tego rozwiązania.

Jak przygotować się do zmian?

Z uwagi na rewolucyjny charakter zmian, konieczne może okazać się wdrożenie nowych procedur dotyczących w szczególności pozyskiwania dokumentów potwierdzających WDT czy modyfikacja zasad rozliczania transakcji łańcuchowych na gruncie VAT.