Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej w sprawie zamieszczenia informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Z dniem 19 lipca wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zamieszczenia informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 973).

Wprowadzane zmiany mają zagwarantować jasne i przejrzyste informacje na temat wydatkowania środków pochodzących z odprowadzanego 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.
W przypadku prowadzenia promocji polegającej na publicznym zachęcaniu do przekazania 1 % podatku omawiana regulacja nakłada na organizacje pożytku publicznego, obowiązek umieszczenia informacji o następującej treści: „Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych”. Powyższy obowiązek aktualizuje się w przypadku promocji prowadzonej w formie audiowizualnej, wizualnej lub dźwiękowej.

Dodatkowo, programy komputerowe, pozwalające na rozliczenie podatku dochodowego, w zależności od posiadanych funkcji będą musiały zawierać informację stosownej treści: „Program ten umożliwia/nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego”

Rozporządzenie określa także szczegółowe warunki m.in. co do formy, parametrów oraz położenia komunikatu informacyjnego w materiałach promocyjnych. Jednocześnie w przypadku gdy niemożliwym jest umieszczenie komunikatu realizującego wymogi stawiane przez Rozporządzenie organizacja pożytku publicznego ma możliwość umieszczenia informacji skróconej o treści: „Sfinansowano z 1% podatku”.

Omawiane rozporządzenie stanowi wyraz realizacji postanowień art. 27c ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395).