Sobota liczona tak jak dzień wolny od pracy

KODEKS CYWILNY | Po zmianie przepisów przedsiębiorcy mają więcej czasu na dokonanie określonej czynności.

1 stycznia 2017 r. zmianie uległ art. 115 kodeksu cywilnego. W brzmieniu sprzed nowelizacji przepis ten wskazywał, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

Obecnie brzmi następująco: jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. W związku z nowelizacją przepisu zmianie uległ sposób obliczania terminów.

Zgodnie z ogólną regułą wyrażoną w art. 111 kodeksu cywilnego termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia terminu. Art. 115 modyfikuje tę ogólną regułę.

Dzień wolny

Dotychczas istniała możliwość dokonania czynności następnego dnia tylko w sytuacji, gdy koniec terminu przypadał na dzień ustawowo wolny od pracy. A te określa ustawa z 18 stycznia 1951 r. zgodnie z którą dniami wolnymi od pracy są niedziele, a ponadto Nowy Rok, Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja, 3 maja, dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Wszystkich Świętych, Święto Niepodległości oraz pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia.  Sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Takie stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w postanowieniu z 11 kwietnia 2012 r, (sygn. III PZ 1/12). Należy mieć jednak na względzie, że choć sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, to przyjęło się, że tego dnia nie pracują urzędy, a poczta i przedsiębiorcy ograniczają czas pracy.

Zastosowanie przepisów

Należy pamiętać, że znowelizowana ustawa wskazuje, że zmieniony art. 115 k.c. stosuje się do terminów, które nie upłynęły przed dniem wejścia w życia ustawy. Zatem przy obliczaniu tych, które mają początek przed 1 stycznia  2017 r., należy stosować przepisy znowelizowane, jeżeli koniec terminu przypada na dzień przypadający po wejściu w życie nowelizacji. Nie należy także zapominać, że zmiany sposobu obliczania terminów nie obejmują tylko terminów materialnoprawnych, ale także terminy procesowe, do których stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Dla zobrazowania zmian warto posłużyć się przykładem. Załóżmy, że przedsiębiorca zobowiązał się do wykonania określonej czynności do 14 stycznia 2017 r. w poprzednim stanie prawnym musiałby wykonać czynność najpóźniej tego dnia, w przeciwnym razie popadłby w zwłokę. W związku ze zmianą przepisu art. 115 kodeksu cywilnego przedsiębiorca w analizowanym przykładzie może wykonać czynność zachowując termin najpóźniej 16 stycznia.

Zmianę art. 115 kodeksu cywilnego należy ocenić pozytywnie, sobota w powszechnej świadomości jest traktowana jako dzień wolny od pracy. Poza tym jak wskazywano powyżej dokonywanie czynności w sobotę w związku z ograniczeniem działalności urzędów i przedsiębiorstw jest znacznie utrudnione.

Artykuł został opublikowany w dodatku do dziennika Rzeczpospolita  „Dobra Firma” z dnia 24.02.2017 r.