Split payment i nowa matryca VAT uchwalone

19 lipca 2019 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzającą m.in. obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności oraz nową matrycę stawek podatku VAT. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom obowiązkowy split payment zacznie obowiązywać od 1 listopada 2019 r., a nie od 1 września 2019 r.

Podzielona płatność

Przesunięcie terminu rozpoczęcia funkcjonowania obowiązkowego mechanizmu split payment zostało podyktowane koniecznością dostosowania się przez przedsiębiorców do wprowadzanych zmian. W pierwszej kolejności konieczność odprowadzania podatku VAT na osobne konto dotknie te podmioty, które prowadzą działalność w branżach szczególnie podatnych na wyłudzenia, które dotychczas objęte były odwrotnym obciążeniem lub odpowiedzialnością solidarną – sektor budowlany, dostawa elektroniki, paliwa, wyroby stalowe oraz złom czy też metale szlachetne. Stosowanie podzielonej płatności będzie obowiązkowe w przypadku faktur, których wartość przekroczy 15 tys. brutto i które będą dotyczyć towarów lub usług wskazanych w nowym załączniku nr 15. Sankcją za brak zawarcia na fakturze sformułowania „mechanizm podzielonej płatności” lub brak zapłaty faktury w tym mechanizmie, wyniesie 30% podatku wykazanego na fakturze. Dodatkową sankcją będzie brak możliwości zaliczenia do kosztów wydatków opłaconych wbrew nowym przepisom z pominięciem mechanizmu split payment.
Dodatkowo, wprowadzono pewne ułatwienia w funkcjonowaniu mechanizmu podzielonej płatności, tj:
– Możliwe będzie opłacanie z rachunku VAT, poza podatkiem VAT oraz VATem z faktur otrzymanych od kontrahentów, także należności z tytułu podatków dochodowych, akcyzy, cła, VAT importowego oraz składek ZUS,
– Dopuszczono stosowanie mechanizmu split payment dla zaliczek wpłacanych przed wystawieniem faktury,

Wprowadzono możliwość dokonywania jednym komunikatem przelewu płatności za więcej niż jedną fakturę.

Nowa matryca VAT

Od 1 kwietnia 2020 roku ma też zacząć w końcu obowiązywać nowa matryca VAT. Nowa matryca opiera się na następujących założeniach:
– dotychczas obowiązująca klasyfikacja PKWiU 2008 ma zostać zastąpiona Nomenklaturą Scaloną w odniesieniu do towarów i PKWiU 2015 w odniesieniu do usług,
– całe grupy towarów i usług mają być w miarę możliwości opodatkowane taką samą stawką,
– w przypadku konieczności zmiany stawek, ma obowiązywać zasada równania w dół.
Zmiany stawek mają obowiązywać już od 1 listopada 2019 r. Od tego dnia będą również obowiązywać przepisy w zakresie Wiążącej Informacji Stawkowej, która ma umożliwić podatnikom uzyskanie wiążącej informacji odnośnie do stawki obowiązującej dla towarów lub usług.