Umowa barterowa i sponsoring

Podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na świadczenie usług medycznych na rzecz klubu sportowego w zamian za reklamę.

W ramach ulgi na sponsoring podatnicy CIT mogą odliczyć od podstawy opodatkowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych m.in. na działalność sportową. Wśród ww. kosztów ustawodawca wymienia m.in. koszty poniesione na finansowanie klubów sportowych będących organizacjami non profit na realizację określonych celów, np. realizację programów szkolenia sportowego.

W praktyce powstała wątpliwość, czy w ramach ulgi podatnicy CIT mogą rozliczać umowy barterowe zawierane z klubami sportowymi. Wątpliwość ta została rozstrzygnięta w interpretacji indywidualnej z 16 marca 2023 r. o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.28.2023.2.EJ. Sprawa dotyczyła spółki komandytowej, która planuje zawrzeć umowę barterową z klubem sportowym będącym organizacją non profit. Na podstawie umowy spółka będzie świadczyła usługi medyczne na rzecz klubu, a klub będzie wykonywał usługi promocyjno-reklamowe na rzecz spółki. Wartość świadczeń wzajemnych będzie równa. Zdaniem organu, usługi promocyjno-reklamowe przełożą się na zwiększoną rozpoznawalność spółki, a tym samym na wzrost liczby pacjentów i przychodów spółki. Zatem koszty z tego tytułu będą spełniały definicję kosztów uzyskania przychodów. W ocenie organu usługi medyczne świadczone przez spółkę na rzecz sportowców klubu przyczynią się do utrzymania/poprawy zdrowia zawodników klubu, a tym samym umożliwią im udział w programach szkolenia sportowego i przyczynią się do poprawy warunków uprawiania sportu. W konsekwencji organ uznał, że w opisanej sytuacji podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi na sponsoring.

Dotychczasowa praktyka organów podatkowych wskazywała jedynie na możliwość odliczenia środków pieniężnych przekazywanych sponsorowanemu klubowi sportowemu. Powyższa interpretacja stanowi uzupełnienie dotychczasowej linii interpretacyjnej i potwierdza możliwość odliczenia w ramach ulgi również świadczeń niepieniężnych.

Stanowisko w niej wyrażone jest szansą na oszczędności podatkowe dla wielu podmiotów z branży medycznej. Z uwagi na wydłużony do końca czerwca termin składania rocznych zeznań CIT za 2022 r., wydaje się, że jest dobry moment dla podatników na przeanalizowanie swojej aktywności CSR w 2022 r. pod kątem możliwości skorzystania z ulgi na sponsoring.