Uproszczony wypis z rejestru gruntów

W dniu 9 listopada 2017 r. chodzi w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 września 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1990) zmieniające rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 poz. 1034). Rozporządzenie ujednolica regulacje ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne wprowadzone nowelizacją obowiązującą od 1 lipca 2016 r. z przepisami wykonawczymi, przede wszystkim w zakresie wprowadzenia nowej formy udostępniania informacji z operatu ewidencyjnego – wypisu uproszczonego z rejestru gruntów.

Podstawową różnicą jest brak w uproszczonym wypisie informacji o danych ewidencyjnych, które nie spełniają wymagań rozporządzenia lub obowiązujących standardów technicznych. Co istotne wypis ten nie będzie opatrzony klauzulą o przeznaczeniu dokumentu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej. Zakres wypisu uproszczonego obejmował będzie jedną lub wiele działek ewidencyjnych wchodzących w skład jednostki rejestrowej gruntów albo też wiele działek ewidencyjnych wchodzących w skład wielu jednostek rejestrowych gruntów w granicach jednego obrębu ewidencyjnego.

Przed złożeniem wniosku koniecznym będzie ustalenie czy w danym postępowaniu wystarczającym będzie wypis uproszczony, czy też wymagany będzie wypis wydany na dotychczas obowiązujących zasadach. W związku z wprowadzoną zmianą, do czasu udostępnienia nowych formularzy, składając wniosek należy pamiętać o dodatkowej adnotacji o rodzaju wypisu, jaki chcemy uzyskać.