Zmiana limitu przychodów netto od którego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązani są prowadzić księgi przychodów i rozchodów.

W dniu 1 stycznia 2017 roku weszła w życie Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. 2016 poz. 2255). Zakłada ona m. in. zmianę limitu dla obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych z kwoty 1 200 000 euro do 2 000 000 euro przychodu netto ze sprzedaży towarów produktów i operacji finansowych rocznie.

Celem niniejszej ustawy jest ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorców, a przede wszystkim ograniczenie ponoszenia przez nich kosztów prowadzenia pełnej księgowości. Z pomiaru obciążeń regulacyjnych przeprowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki wynika, że zmiana ta może pozwolić na oszczędzenie przedsiębiorcom kosztów księgowości nawet pięciokrotnie.

Ostatnia waloryzacja powyższej kwoty miała miejsce w 2008 roku, kiedy podwyższono limit z 800 000 euro do 1 200 000 euro. Zmiana limitu wydaje się więc uzasadniona i była szczególnie wyczekiwana przez przedsiębiorców. W uzasadnieniu projektu wskazano, że zwolnione z obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych zostanie dodatkowo około 13,8 tys. podatników.