Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Z dniem 27.06.2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 21.04.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26.11.2014 r.

Ustawa określa zasady odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez naruszenie prawa konkurencji oraz zasady dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji w postępowaniu cywilnym.

Za naruszenie prawa konkurencji ustawa uznaje naruszenie zakazów określonych w art. 101 lub art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub zakazów określonych w art. 6 lub art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Ustawa przewiduje m.in.:

– odpowiedzialność na zasadzie winy sprawcy naruszenia

– domniemanie, że naruszenie konkurencji wyrządza szkodę

– 5-letnie przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody.

Dochodzenie roszczeń będzie odbywać się w postępowaniu cywilnym, gdzie właściwym rzeczowo jest  sąd okręgowy. Powództwo będzie można wytoczyć także przed sąd, przed którym toczy się już postępowanie w sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej przez to samo naruszenie prawa konkurencji.

W trakcie procesu sąd będzie m.in.:

– mógł nakazać pozwanemu, osobie trzeciej lub organowi ochrony konkurencji wyjawić środek dowodowy służący stwierdzeniu faktu istotnego dla rozstrzygnięcia, znajdujący się w ich posiadaniu.

– związany prawomocną decyzją Prezesa UOKiK o uznaniu praktyki za naruszającą konkurencję lub prawomocnym wyrokiem wydanym w wyniku odwołania od takiej decyzji

– przy ustalaniu wysokości szkody – mógł posiłkować się wytycznymi zawartymi we wskazanym komunikacie Komisji Europejskiej oraz jej odpowiednimi wytycznymi.