W 2019 r. korzystniejsze zasady rozliczania straty

Od nowego roku podatnikom łatwiej rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł. Nowych zasad niestety nie można zastosować wobec strat powstałych w poprzednich latach – nowe przepisy mają zastosowanie tylko do strat powstałych w 2019 r. oraz w kolejnych latach.

Do końca 2018 r. obowiązywała jedynie zasada, zgodnie z którą podatnik w jednym roku podatkowym może obniżyć podstawę opodatkowania o maksymalnie połowę straty z jednego roku podatkowego. Podatnik może wykorzystać w ten sposób stratę przez kolejne 5 lat. W związku z powyższym, jeżeli za 2017 r. podatnik poniósł 100 tys. zł straty, będzie mógł obniżyć dochód podlegający opodatkowaniu o 50 tys. zł w 2018 r. oraz o 50 tys. zł w 2019 r. Przy założeniu, że za dwa kolejne lata przedsiębiorca osiągnął zysk, strata może być rozliczona minimalnie w terminie 2 lat.
Od nowego roku strata może być rozliczona jednorazowo w jednym z 5 kolejnych lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą wysokości 5 mln zł. Do wysokości straty przekraczających limit 5 mln zł znajduje zastosowanie reguła dotychczasowa. Dzięki zmianie strata za 2019 r. nieprzekraczająca 5 mln zł może więc zostać w całości uwzględniona już w 2020 r. Nowa reguła dotyczy zarówno podatku dochodowego od osób fizycznych jak i podatku dochodowego od osób prawnych.