Ważna jest kompleksowa obsługa

Zelektronizowanie udzielania zamówień publicznych, jednolity plik kontrolny, czy możliwość zawarcia spółki przy wykorzystaniu wzorca umowy i formularza zawartego w systemie teleinformatycznym oraz opatrzenie go podpisem elektronicznym zmieniło otoczenie, w którym poruszają się przedsiębiorcy – mówi adwokat Jarosław Klimont.

Pana kancelaria kończy 20 lat. Czym w tym okresie zajmowała się, w szczególności wobec towarzyszących na co dzień zmian w systemie prawnym?

Kancelaria działa od 1999 r., świadcząc usługi na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, koncentrując się w szczególności na obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Kancelaria oferowała i oferuje szeroki zakres usług doradczych, czynnie uczestniczy w procesach sądowych, będąc aktywnym obserwatorem, ale i uczestnikiem przemian, jakie miały miejsce w systemie prawnym.

Na przestrzeni tych 20 lat, ustawodawca dokonywał wielu, nie zawsze trafnych zmian legislacyjnych, mających wpływ na wiele dziedzin prawa, również w zakresie prowadzenia działalności przez przedsiębiorców. Największą bolączką polskiego systemu prawnego, jakiej doświadczałem przez te lata była – i nadal jest – przewlekłość postępowania w sprawach gospodarczych. Z założenia postępowania takie powinny być szybkie, jednakże rzeczywistość nie idzie w parze z tym postulatem. Myślę, że powołanie w 1989 r. sądów gospodarczych (wydziałów gospodarczych w sądach powszechnych), a tym samym specjalizacja sędziów orzekających w sprawach gospodarczych, było zabiegiem trafnym, jednak już wprowadzenie odrębności w postępowaniu cywilnym dotyczącym tych spraw wprowadziło wiele zamieszania. W szczególności przedsiębiorcy nie korzystający z usług profesjonalnych pełnomocników często nie do końca rozumieli na czym polegały odrębności postępowania w sprawach gospodarczych, co niekiedy powodowało w ich sytuacji procesowej poważne i nieodwracalne skutki. Wbrew założeniom przyświecającym tym zmianom, wprowadzenie specjalnej procedury nie przyspieszyło czasu rozpoznawania spraw gospodarczych. Z tej perspektywy – również dla mojej dalszej praktyki – budzi obawy niedawne przyjęcie przez ustawodawcę ponownego wprowadzenia do kodeksu postępowania cywilnego przepisów odrębnych dla tych spraw, w szczególności, iż przez 8 lat odrębności tych nie było. Dodatkowo postępująca cyfryzacja administracji publicznej oraz sądów stanowi niekiedy duże wyzwanie dla przedsiębiorców, którzy coraz częściej muszą posługiwać się w bieżącej działalności narzędziami informatycznymi. Zelektronizowanie udzielania zamówień publicznych, jednolity plik kontrolny, czy wprowadzenie możliwości zawarcia spółki jawnej, komandytowej lub z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy i formularza zawartego w systemie teleinformatycznym oraz opatrzenie go podpisem elektronicznym w sposób istotny zmieniło otoczenie, w którym poruszają się przedsiębiorcy. Obecne perspektywy legislacyjne i wprowadzane zmiany powodują, iż prawnicy Kancelarii wychodzą naprzeciw potrzebom przedsiębiorców w zakresie opieki prawnej, dostosowując ofertę do zapotrzebowania w danych dziedzinach. Prawnicy podejmują też współpracę z klientami indywidualnymi, bowiem prawo również ich dotyczące stało się dyscypliną dynamiczną, wymagającą profesjonalnej wiedzy.

Siedziba Kancelarii Adwokackiej Jarosława Klimonta mieści się w Puławach. Z jakimi zagadnieniami prawnymi kancelaria ma styczność z uwagi na specyfikę lokalnego rynku? Z jakimi zagadnieniami prawnymi kancelaria ma styczność z uwagi na specyfikę lokalnego rynku?

Rynek ten jest bardzo zróżnicowany. Staramy się kierować ofertę przede wszystkim do przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości czy przedmiotu działalności, dostosowując się do ich potrzeb. Większość firm, którym świadczymy usługi prawne, czy to doradcze, czy reprezentując w sporach sądowych, to te, które zajmują się budownictwem. Świadczymy pomoc prawną także instytucjom spoza kręgów przedsiębiorczości. Lubelszczyzna to przede wszystkim przemysł chemiczny i budownictwo – firmy z tych branż dominują na mapie gospodarczej nasze- go regionu i siłą rzeczy to one kształtują rynek usług. Jednocześnie, prowadzimy również różnorodne sprawy klientów indywidualnych. (…)

Jakim zagadnieniom prawnym musi sprostać kancelaria, kierując swe usługi do przedsiębiorców?

Dzisiaj prawnicy muszą występować do takich podmiotów z ofertą kompleksowej obsługi prawnej, obejmującej całe spektrum zagadnień prawnych, z którymi stykają się przedsiębiorcy, począwszy od podatków przez prawo pracy, prawo administracyjne, prawo umów, a skończywszy na reprezentowaniu przed sądami . To staramy się czynić. Brak stabilności prawa oraz jego częste zmiany nie wpływają korzystnie na bezpieczeństwo obrotu prawnego i poczucie bezpieczeństwa samych przedsiębiorców, dla których w wielu przypadkach nowe przepisy są niezrozumiałe (najświeższym przykładem mogą tutaj być przepisy o RODO). Powoduje to często sytuacje, w których przedsiębiorca czuje się jak kafkowski Józef K., całkowicie zagubiony i uwikłany w sprawy, wynikające z prawa, którego nie rozumie. Niestety w skrajnych przypadkach brak zrozumienia przepisów, a w szczególności wynikających z nich obowiązków, naraża przedsiębiorcę nie tylko na odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe albo odpowiedzialność cywilną, ale także skutkować może koniecznością poniesienia odpowiedzialności karnej, a sprawy z pogranicza prawa gospodarczego i kodeksu karnego nie należą do rzadkości w mojej praktyce. Staramy się pomóc przedsiębiorcom w szerokim spektrum spraw, problemów, z którymi spotykają się oni prowadząc działalność gospodarczą. Obecnie w praktyce dominują sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa inwestycyjnego, w szczególności spory rodzące się na tle wykonywania umowy o roboty budowlane. Zwykle są to sprawy złożone, wymagające dużego nakładu pracy i najczęściej uzyskania opinii biegłych z różnych dziedzin budownictwa.

Czego należy życzyć kancelarii na dalsze 20 lat i jakie reformy należy pilnie przeprowadzić, by poprawić jakość pracy prawników?

W kancelarii łączymy zaangażowanie i entuzjazm młodych adwokatów: mec. Małgorzaty Arciuch i mec. Mateusz Sudowskiego z doświadczeniem i rozwagą dłużej praktykujących adwokatów: mec. Tomasza Ziemskiego i mnie, co pozwala nam wychodzić naprzeciw wyzwaniom i wymaganiom naszych klientów. Chciałbym, aby przez kolejne lata udało nam się zachować równowagę tych cech, świadcząc usługi na najwyższym poziomie merytorycznym.

Dzisiaj istnieje, pilna potrzeba ingerencji ustawodawcy w aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące działania biegłych. Chodzi przede wszystkim o możliwości szybkiego skorzystania przez sądy orzekające, zwłaszcza w sprawach ze stosunków gospodarczych, z posiadanej przez biegłego wiedzy specjalistycznej wyrażanej w opinii. Aktualnie w wielu sytuacjach to trudności z uzyskaniem opinii spowodowane bądź brakiem biegłych określonej specjalności, bądź też długotrwałym procesem wykonania opinii, skutkują nadmiernym przedłużaniem się postępowania. Usprawnienie pracy biegłych korzystnie wpłynie na skrócenie postępowań sądowych, co – w praktyce – usprawni również pracę profesjonalnych pełnomocników, występujących w takich sporach.

Wywiad ukazał się w dzienniku „Rzeczpospolita” w dniu 04-10-2019 r.