Wywóz towarów do własnego magazynu poza UE to nie eksport

SENDERO Tax & Legal

Miejscem dostawy wyrobów, a więc także ich opodatkowania VAT jest terytorium kraju, w którym znajdują się one w momencie dostawy.

Polska spółka przemieszcza towary z terytorium Polski do własnego magazynu zlokalizowanego w państwie trzecim (USA). Towary są następnie sprzedawane na rzecz amerykańskich nabywców. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił w interpretacji indywidualnej z 19 lutego 2018 r. (0115-KDIT1-3.4012.849.2017.2. MD) czy tego rodzaju transakcja podlega w Polsce opodatkowaniu VAT jako eksport towarów.
Z wnioskiem o interpretację wystąpił polski podatnik VAT (spółka) niezarejestrowany w USA na potrzeby podatku o podobnym charakterze.

Okoliczności sprawy

Spółka sprzedaje produkowane przez siebie towary klientom z USA. W celu ograniczenia kosztów transportu spółka wynajęła w USA magazyn. Towary przemieszczane są do zagranicznego magazynu na podstawie faktur pro forma. W Polsce dokonywana jest odprawa celna, w wyniku której podatnik uzyskuje dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium UE (IE-599). Po odprawie importowej w porcie docelowym w USA towary są przewożone do magazynu. Koszty odpraw celnych oraz transportu do magazynu w całości obciążają polską spółkę.
Klienci odbierają towary w żądanej ilości bezpośrednio z amerykańskiego magazynu na warunkach FCA. Przekazanie prawa własności do towaru następuje zatem w chwili wydania towaru z magazynu przewoźnikowi wyznaczonemu przez klienta. Następnie wnioskodawca wystawia fakturę dokumentującą dostawę wydanej ilości towaru.

Stanowisko wnioskodawcy

Spółka argumentowała, że opisana transakcja jest eksportem towarów podlegającym opodatkowaniu VAT w Polsce. Uzasadniając swoje stanowisko, podatnik przytoczył definicję tej czynności zawartą w ustawie o VAT. Wynika z niej, że dla uznania danej transakcji za eksport towarów, konieczne jest łączne zaistnienie następujących przesłanek:
– musi dojść do dostawy towarów (czyli do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel);
– w następstwie dostawy musi nastąpić wywóz towaru z kraju poza terytorium UE przez: dostawcę (lub na jego rzecz) albo przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju (lub na jego rzecz);
– wywóz towaru musi być potwierdzony przez urząd celny.
W ocenie spółki wywóz towarów z Polski do zagranicznego magazynu wiąże się z przeniesieniem na klientów prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Tym samym, tego rodzaju czynności powinny być uznawane za eksport towarów podlegający VAT w kraju.

Rozstrzygnięcie

Organ interpretacyjny uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Wywóz towarów z terytorium Polski do USA nie wiąże się bowiem z przeniesieniem na klienta prawa do rozporządzania nimi jak właściciel. Zdaniem dyrektora KIS przeniesienie tego prawa następuje po imporcie dokonanym przez spółkę na terytorium USA – w chwili wydania towarów z magazynu. Zbycie towaru nie jest zatem wynikiem tzw. dostawy ruchomej (towarzyszącej wywozowi). Sprzedaż następuje w ramach tzw. dostawy nieruchomej, w której toku towar nie jest ani wysyłany, ani transportowany.
W ocenie organu w tej sprawie należy zastosować art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem miejscem dostawy towarów (a więc miejscem opodatkowania VAT) jest miejsce, w którym znajdują się one w momencie dostawy. W analizowanej sprawie jest to terytorium USA. O kwestiach związanych z ewentualnym rozliczeniem VAT albo podatku o podobnym charakterze od takich transakcji decydują więc przepisy amerykańskiego prawa podatkowego. Dyrektor KIS podkreślił, że transakcje przeprowadzane przez spółkę nie podlegają opodatkowaniu VAT na terytorium Polski, w tym w szczególności jako eksport towarów.

podstawa prawna: art. 2 pkt 8 i art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

Artykuł ukazał się w dzienniku „Rzeczpospolita” w dniu 19-03-2018r.