Wzrost płacy minimalnej i minimalnej stawki godzinowej

„SK Lawyers” Rafał W. Sikorski i Daria Krzyżanowska Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 847) Rada Ministrów zobowiązana jest w terminie do 15 czerwca każdego roku przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym oraz propozycję wysokości minimalnej stawki godzinowego.

Zgodnie z propozycją Rady Ministrów minimalne wynagrodzenie za pracę może w roku 2019 być równe kwocie 2220 zł. Dotychczasowo wysokość płacy minimalnej wynosiła 2100 zł. Przyjęcie propozycji Rady Ministrów oznaczałoby wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę o 120 zł, tj. o 5,7 %.
Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2017 roku wprowadziła również minimalną stawkę godzinową dla określonych umów cywilnoprawnych, której wysokość jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie minimalna stawka godzinowa wynosi 13,70 zł brutto – zgodnie z propozycją Rady Ministrów w roku 2019 miałaby wzrosnąć do poziomu 14,50 zł brutto, tj. o 5,8%.
Rada Dialogu Społecznego, po otrzymaniu propozycji Rady Ministrów ma obowiązek uzgodnić wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej w terminie 30 dni.