Zmiany w prawie – ustawa o ochronie przyrody – zmiany zasady wycinki drzew

Z dniem 17 czerwca 2017 r. zmianie uległy przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074)

Nowelizacja wprowadza nowe zasady postępowania dotyczące wycięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa. Ustawa wprowadza szczegółowe uregulowania określając kryteria wycinki i kwalifikacji drzew do wycinki przyjmując jako podstawę obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm. Przy takim pomiarze ustawa wprowadza następujące kryteria:

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zamiar usunięcia drzewa należy zgłosić do  właściwego miejscowo wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, który dokonuje w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia oględzin nieruchomości i w terminie 14 dni od dnia oględzin może wnieść sprzeciw co do wycinki w drodze decyzji administracyjnej. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel terenu wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, który przeprowadzał oględziny opierając się na  danych ustalonych podczas oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.