Zatrzymanie prawa jazdy zgodne z prawem nawet, jeśli kwestionujemy pomiar prędkości

Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 maja 2018 r., sygn. akt. I OSK 2190/16 zatrzymanie prawa jazdy przez starostę jest zgodne z prawem nawet wtedy, gdy kierowca skutecznie kwestionuje prawidłowość dokonanego pomiaru przez funkcjonariuszy policji.

Orzeczenie zapadło w związku z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy na skutek przekroczenia przez kierującego pojazdem dozwolonej prędkości o 51 km/h w terminie zabudowanym. Kierowca kwestionował pomiar prędkości dokonany wideorejestratorze umieszczonym w radiowozie policyjnym. Pomimo toczącego się równolegle postępowania przed sądem w sprawie o wykroczenie polegające na przekroczeniu uprawnień, starosta wydał decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy skarżącego.

Starosta twierdził, że obowiązujące przepisy nie pozwalają mu podjąć innej decyzji jak tylko zatrzymać prawo jazdy kierującemu w takiej sytuacji. Finalnie sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że organ (starosta) nie jest uprawniony do weryfikowania przypisanego kierowcy wykroczenia pod względem merytorycznym. Naczelny Sąd Administracyjny uznał także, że bez znaczenia jest fakt kwestionowania na tym etapie nagrania dokonanego przez patrol policji.