Zezwolenie na pracę sezonową

Do podpisu Prezydenta RP trafiła Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej „ustawą”).

Na mocy art. 1 ust. pkt 8 lit. b. ustawy wprowadzony ma zostać nowy rodzaj zezwolenia na pracę- zezwolenie na pracę sezonową. Ww. zezwolenie będzie wymagane, jeżeli cudzoziemiec wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracę w branży rolniczej, ogrodniczej lub turystycznej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z projektowanymi art. 88n oraz art. 88t ust. 1 ustawy zmienianej, zezwolenie będzie wydawane na okres do 9 miesięcy w roku kalendarzowym przez starostę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy. Zgodnie z projektowanym art. 88o, wydanie zezwolenia będzie co do zasady uzależnione od spełnienia następujących warunków:

1) wysokość wynagrodzenia nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;

2) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączy do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

Zgodnie z projektowanym art. 88p ust. 7 ustawy zmienianej, konieczne będzie również przedstawienie staroście przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi kopii ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium RP oraz informacji o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie pobytu na terytorium RP.

Zgodnie z projektowanym art. 88y ustawy zmienianej, starosta ma możliwość uchylenia zezwolenia na pracę sezonową.