Zgoda doradcy tymczasowego na udzielenie pacjentowi świadczenia zdrowotnego

Prawo do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych jest jednym z fundamentalnych praw pacjenta uregulowanych przepisami ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta ( dalej: U.o.p.p.). Co do zasady jest to zgoda osobista i świadoma, przez co należy rozumieć podjęcie jej po uzyskaniu lub świadomej rezygnacji z uzyskania informacji zarówno o swoim stanie zdrowia, jak i o planowanym świadczeniu. Art. 17 ust. 2 tej ustawy reguluje sytuacje, w której zgoda może mieć charakter zastępczy, to jest zostać udzielona przez inną osobę.

Jedną z kategorii osób, wymienionych w art. 17 ust. 2 (obok pacjentów małoletnich oraz całkowicie ubezwłasnowolnionych), są osoby niezdolne do świadomego wyrażenia zgody. Nie roztrząsając w tym miejscu niezbyt szczęśliwego sformułowania tego przepisu, m.in. różnicującego sytuację osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych z uwagi na wiek oraz ubezwłasnowolnienie częściowe, należy zwrócić uwagę właśnie na kategorię „osób niezdolnych do świadomego wyrażenia zgody”. Dla tej grupy osób prawodawca przewidział wyrażenie zgody przez „przedstawiciela ustawowego”.

W ramach kategorii osób niezdolnych do świadomego wyrażenia zgody (niebędących jednocześnie ubezwłasnowolnionymi całkowicie ani małoletnimi), można wyróżnić dwie kategorie: osoby ubezwłasnowolnione częściowo oraz osoby, które mimo braku możliwości świadomego wyrażenia zgody (a zatem ogólniej – braku możliwości składania oświadczeń woli) nie zostały ubezwłasnowolnione.

Reprezentacja osoby

Prawodawca dla osób, wobec których toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie przewidział instytucję doradcy tymczasowego, opartą o przepisy art. 548–551 K.p.c. Z tej grupy przepisów najistotniejsze znaczenie z punktu widzenia reprezentacji osoby, której dotyczy toczące się postępowanie o ubezwłasnowolnienie ma art. 549 K.p.c. Paragraf pierwszy tego artykułu przesądza o tym, iż z chwilą powołania takiego doradcy przez sąd, osoba dla której go ustanowiono zostaje ograniczona w zdolności do czynności prawnych (uzyskuje status analogiczny do osoby ubezwłasnowolnionej częściowo). Zgodnie z paragrafem drugim, do doradcy tymczasowego stosuje się przepisy o kuratorze dla ubezwłasnowolnionego częściowo. Należy w tym miejscu podkreślić, ze ustawodawca nie zdecydował się na odesłanie do odpowiedniego stosowania innych przepisów, ale na odesłanie do stosowania ich wprost.

Przepisem, do którego następuje odesłanie, jest w pierwszej kolejności art. 181 § 1 K.r.o., który stanowi, że kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko z mocy wyraźnego postanowienia sądu opiekuńczego.

Postanowienie sądu

Stosownie do treści art. 181 § 1 K.r.o. w zw. z art. 549 § 2 K.p.c., doradca tymczasowy nie ma z mocy prawa przyznanej możliwości reprezentowania osoby, dla której został ustanowiony a stosowne uprawnienie może uzyskać wyłącznie na podstawie postanowienia sądu. Potwierdza to orzecznictwo sądowe, m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 1968 r. (I CZ 77/68), w którym stwierdzono, że „doradca tymczasowy ustanowiony dla osoby, względem której toczy się postępowanie o jej ubezwłasnowolnienie (art. 548 § 1 K.p.c.), może być – gdy sąd przed którym toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie, tak postanowi (art. 181 § 1 K.r.o. i art. 549 § 2 K.p.c.) – powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem”. Zdaniem Sądu Najwyższego, tylko w takiej sytuacji może być uznany za „przedstawiciela tej osoby”, co należy rozumieć jako przedstawiciela ustawowego. Pogląd ten jest akceptowany przez doktrynę, aprobująco przywołującą zacytowany wyrok.

Zawiadomienie z urzędu

Niezależnie od tego, że w orzecznictwie możliwość uczynienia doradcy tymczasowym przedstawicielem osoby, dla której go ustanowiono przez sąd prowadzący postępowanie o ubezwłasnowolnienie, nie istnieją przeszkody ku temu, by stosowne postanowienie mogło być wydane również przez sąd opiekuńczy (w razie pominięcia tej kwestii przez sąd ustanawiający doradcę). Sąd opiekuńczy zawiadamiany jest z urzędu o ustanowieniu doradcy tymczasowego (art. 551 § 1 K.p.c.) a wydanie postanowienia przyznającego lub cofającego uprawnienie do reprezentacji osoby, dla której doradcę ustanowiono z całą pewnością mieści się w granicach nadzoru sprawowanego przez sąd opiekuńczy analogicznie do nadzoru nad kuratorem dla ubezwłasnowolnionego częściowo.

Jeżeli zatem doradca tymczasowy dysponuje nadanym mu przez sąd uprawnieniem do reprezentowania osoby, dla której go ustanowiono, to może w jej imieniu składać oświadczenia woli. W szczególności może złożyć oświadczenie o zgodzie na udzielenie świadczeń zdrowotnych jako przedstawiciel ustawowy osoby, która nie może świadomie zgody wyrazić.

W praktyce stosunkowo częste są sytuacje, w których sąd prowadzący postępowanie o ubezwłasnowolnienie poprzestaje w sentencji postanowienia jedynie na wskazaniu danych osobowych doradcy tymczasowego i nie orzeka na temat zakresu jego kompetencji do reprezentacji osoby, dla której go ustanowiono (ani w sposób pozytywny ani negatywny). W takiej sytuacji, zgoda, o której mowa w art. 17 ust. 2 U.o.p.p. nie może być przez taką osobę w zastępstwie pacjenta złożona. Co więcej, zgody takiej nie może udzielić sam pacjent, bowiem z jednej strony nie ma zdolności do świadomego wyrażenia zgody, a z drugiej ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Potrzebny wniosek

W takiej sytuacji, z zastrzeżeniem oczywistej możliwości podejmowania bez zgody pacjenta czynności o charakterze ratowania życia, jedyną możliwością jest wystąpienie do sądu (czy to prowadzącego postępowanie o ubezwłasnowolnienie, czy też sądu opiekuńczego) ze stosownym wnioskiem. Przedmiotem wniosku powinno być wydanie postanowienia, uprawniającego doradcę tymczasowego do reprezentowania osoby, dla której go ustanowiono – czy to w ramach składania wszelkich oświadczeń woli, czy też co najmniej oświadczeń woli związanych z leczeniem takiej osoby. Jeżeli przedmiotem świadczenia zdrowotnego miałyby być badania lub zabiegi dokonywane przez lekarza, możliwe jest również zwrócenie się do sądu opiekuńczego o zgodę na udzielenie konkretnego świadczenia lub serii świadczeń na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Zdaniem autora

Podsumowując, możliwość wyrażenia przez doradcę tymczasowego zgody na udzielenie osobie, dla której go ustanowiono, świadczeń zdrowotnych jest uzależniona od uprzedniego uzyskania w drodze postanowienia sądowego stosownego uprawnienia przez doradcę. Dla uniknięcia sytuacji, w której brak takiego upoważnienia uniemożliwia udzielenie zgody, warto we wniosku o ubezwłasnowolnienie zawrzeć dodatkowy wniosek o ustanowienie doradcy tymczasowego z zaznaczeniem, iż winien on uzyskać uprawnienie do reprezentowania osoby, której dotyczy postępowanie co najmniej w zakresie udzielania zgody na świadczenia zdrowotne.

Ponieważ nierzadko osobami, których dotyczy postępowanie o ubezwłasnowolnienie są osoby, które dopiero co uzyskały pełnoletniość (a co za tym idzie pełną zdolność do czynności prawnej) i wyszły tym samym spod władzy rodzicielskiej a nie mają zdolności do kierowania swym postępowaniem, w sytuacji braku możliwości wyrażenia zgody na świadczenie zdrowotne można zapobiec w takiej sytuacji dwojako. Pierwszym rozwiązaniem jest – jeżeli istnieją ku temu przesłanki – wystąpienie o ubezwłasnowolnienie całkowite pomiędzy ukończeniem przez małoletniego 13. roku życia a pełnoletniością. Wówczas przez cały czas trwania postępowania, reprezentacja małoletniego odbywa się w oparciu o władzę rodzicielską rodziców (98 § 1 K.r.o.). Drugim rozwiązaniem jest ustanowienie przez rodziców, przed uzyskaniem przez dziecko pełnoletniości, pełnomocnika do reprezentowania dziecka w zakresie udzielania zgód na świadczenia zdrowotne. To drugie rozwiązanie, jakkolwiek budzące wątpliwości pod kątem zgodności z literalnym brzmieniem art. 17 ust. 2 U.o.p.p., wydaje się dopuszczalne z punktu widzenia orzecznictwa sądowego. W szczególności wyroków Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2005 r. (III CK 155/05) oraz 13 maja 2015 r. (III CZP 19/15). W pierwszym z nich uznano, że wiążące są „wyraźne i jednoznaczne” „oświadczenia pacjenta wyrażone na wypadek utraty przytomności”. W drugim zaś Sąd Najwyższy dopuścił możliwość udzielenia przez przedstawiciela ustawowego małoletniego pełnomocnictwa do „złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody zastępczej na udzielenie świadczenia zdrowotnego”. Wydaje się, ze jeżeli pacjent przechodzi z jednej sytuacji opisanej w inną w art. 17 ust. 2 U.o.p.p. (przestaje być małoletni, ale jest niezdolny do świadomego wyrażenia zgody), to pełnomocnictwo udzielone w okresie, gdy był małoletni nie powinno utracić swej skuteczności ex lege.

Artykuł ukazał się w dzienniku „Rzeczpospolita” w dniu 07-02-2020 r.