Zmiana udziałowca a stosowanie zwolnień w podatku u źródła

Jak liczyć dwuletni okres posiadania udziałów, w przypadku jeżeli nastąpi przejęcie udziałowca.

Czy jeśli nasz udziałowiec został przejęty przez inną spółkę, to nastąpiło przerwanie dwuletniego okresu posiadania udziałów wymaganego dla stosowania zwolnień w podatku u źródła?

Ustawa o CIT przewiduje możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła (WHT) odsetek, należności licencyjnych i dywidend. W art. 21 i 22 tej ustawy wskazane zostały warunki umożliwiające skorzystanie z tych zwolnień. Jednym z nich jest konieczność posiadania odpowiedniego udziału kapitałowego (25 lub 10 proc.) w podmiocie wypłacającym należności, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Nie ma przy tym znaczenia, czy upływ dwuletniego okresu nastąpi przed czy po dokonaniu wypłaty.

Wątpliwości może budzić sytuacja, gdy dotychczasowy udziałowiec zostaje przejęty przez inny podmiot. Czy taka sytuacja oznacza, że nastąpiło przerwanie posiadania udziałów przez jedną spółkę i dwuletni okres należy liczyć od nowa? Niekoniecznie.

Odpowiedzi na to pytanie dostarczają nam przepisy ordynacji podatkowej dotyczące sukcesji podatkowej (art. 93–93e). Wynika z nich, że spółka przejmująca – jako następca prawny – wstępuje we wszystkie stosunki prawnopodatkowe, których stroną był podmiot przejmowany. Sukcesja podatkowa odbywa się z takim skutkiem, jakby to sukcesor od początku był stroną tych stosunków prawnopodatkowych.

Organy podatkowe przyznają, że reguły sukcesji podatkowej dotyczą także połączenia zagranicznych osób prawnych, pod warunkiem że:

∑ status prawny zagranicznego podmiotu odpowiada statusowi prawnemu podmiotów wskazanych w przepisach ordynacji podatkowej dot. sukcesji podatkowej oraz

∑ zagranicznemu podmiotowi przysługiwać będą prawa wynikające z polskich przepisów podatkowych lub będą na nim ciążyć obowiązki wynikające z tych przepisów.

Jeżeli zatem w wyniku przejęcia poprzedniego udziałowca doszło do sukcesji praw i obowiązków, to spółka przejmująca będzie kontynuatorem dwuletniego okresu posiadania udziałów koniecznego dla zastosowania zwolnień w WHT. Nie nastąpi więc przerwanie tego okresu.

Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.