Zmiana w zakresie biegu terminu przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym

Na mocy art. 33 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, która weszła w życie z dniem 27 czerwca 2017 r., zmieniona została w szczególności treść art.  4421 § 1 Kodeksu cywilnego w ten sposób, że przepisowi nadano następujące brzmienie:

Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Dodano zatem fragment (wyróżniony powyżej przez Autora) wskazujący na dodatkową okoliczność zachowania należytej staranności w dowiedzeniu się o szkodzie.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu wyżej wskazanej ustawy pod pojęciem należytej staranności należy rozumieć staranność, o której mowa w art. 355 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność). Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.

Należy zwrócić również uwagę, że zgodnie z art. 38 ustawy nowelizującej do roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a według przepisów dotychczasowych w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych, stosuje się przepis art. 4421 § 1 ustawy zmienianej w art. 33 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że jeżeli trzyletni termin przedawnienia rozpocząłby bieg przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, termin ten rozpoczyna bieg w dniu jej wejścia w życie.