Zmiany w cenach transferowych – rewolucyjne podejście w zakresie transakcji finansowych

1 stycznia 2019 roku weszły w życie zmiany przepisów ustaw o PIT i CIT dotyczące cen transferowych m.in. w zakresie uproszczonych rozwiązań (tzw. safe harbours) przewidzianych dla transakcji finansowych.

Czego dotyczą nowe przepisy?

Nowe regulacje dotyczą prostych form finansowania dłużnego udzielanego między podmiotami powiązanymi (tj. pożyczek, obligacji, kredytów). Przepisy przewidują – przy spełnieniu określonych kryteriów – znaczące ograniczenie ryzyka związanego z transakcjami finansowymi, które dokonywane są pomiędzy podmiotami powiązanymi. Regulacje tego typu zostały wprowadzone po raz pierwszy do polskiego systemu podatkowego, a ich stosowanie jest fakultatywne.

Warunki skorzystania z uproszczenia

Nie wszystkie jednak transakcje finansowe zostały objęte nowymi regulacjami. Transakcje powinny spełniać warunki określone bezpośrednio w ustawie, m.in.:
 oprocentowanie odpowiada oprocentowaniu wskazanemu w obwieszczeniu Ministra Finansów;
– łączna wartość kapitału w transakcjach finansowych z podmiotami powiązanymi (liczona odrębnie dla udzielonych i   zaciągniętych pożyczek) wynosi nie więcej niż 20.000.000 PLN;
pożyczka została udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Stopa bazowa i marża

W obwieszczeniu Minister Finansów ustalił rynkowy poziom oprocentowania, jako sumę bazowej stopy procentowej (np. WIBOR, EURIBOR – w zależności od waluty transakcji) oraz marży wynoszącej 2 punkty procentowe.
Warto podkreślić, że wskazane w obwieszczeniu wartości nie mogą stanowić punktu odniesienia (benchmarku) przy określaniu rynkowości oprocentowania dla transakcji niespełniających określonych w ustawie warunków.

Korzyści dla podatników

Zastosowanie nowych przepisów w określonych przypadkach zapewni podatnikom bezpieczeństwo oraz ochronę przed zakwestionowaniem przez organy podatkowe prawidłowości zastosowanego oprocentowania pożyczek wewnątrzgrupowych. Ponadto podatnicy nie będą zobowiązani do przygotowania analizy porównawczej lub opisu zgodności dla tych transakcji.