Wprowadzenie przepisów o minimalnej stawce godzinowej

W dniu 22 lipca 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw wprowadzającą do polskiego systemu prawnego minimalną stawkę godzinową, tzn. minimalną wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługującą przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.

Przepisy o minimalnej stawce godzinowej będą dotyczyły wynagrodzenia należnego osobom:
a)   przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi;
b)   na rzecz przedsiębiorców lub innych jednostek organizacyjnych w ramach działalności wykonywanej przez te podmioty;
c)   na podstawie umów zlecenia (art. 734 kodeksu cywilnego) lub umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami i do których stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o umowie zlecenia (art. 750 kodeksu cywilnego);
d)   niezależnie od tego, czy zlecenie lub usługi są wykonywane w ramach prowadzonej przez wykonawcę działalności gospodarczej czy też nie.

Wysokość minimalnej stawki godzinowej będzie corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego i będzie ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do dnia 15 września każdego roku.
Wypłacanie wynagrodzenia w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej będzie wykroczeniem zagrożonym karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2017 r.