Zmiany w podpisie przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w systemie elektronicznym

Dnia 13 lipca 2017 r. weszła w życie zmiana przepisów wprowadzająca konieczność zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet przy użyciu wyłącznie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

Na mocy art. 5 nowelizacji Ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustaw – Kodeks Spółek Handlowych, Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym opublikowanej w Dzienniku Ustaw 12 czerwca 2017 r. przy zawiązywaniu i rejestrowaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Portalu S24 wymagany jest bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. Likwiduje to tym samym istniejącą przed nowelizacją, możliwość podpisywania dokumentów zawiązywania spółki z zastosowaniem profilu MS (zwykłego e-podpisu).

Zadaniem nowych przepisów jest zwiększenie bezpieczeństwa w obrocie prawnym. Od 1 stycznia 2012 r., celem ożywienia przedsiębiorczości i ułatwienia podejmowania działalności gospodarczej najpopularniejszą formę organizacyjno-prawną spółek handlowych – spółkę z o.o. można zakładać przez Internet, korzystając z trybu S24. Jednak pojawiały się przypadki nadużycia danych osobowych przy podejmowaniu tych czynności z użyciem zwykłego podpisu elektronicznego, ponieważ do jego złożenia, wymagana jest niewielka ilość danych, potwierdzająca tożsamość konkretnego podmiotu. Wystarczy imię i nazwisko, PESEL oraz adres do korespondencji. Odnotowywane przypadki nadużyć przy zakładaniu spółek z użyciem zwykłego podpisu elektronicznego, zadecydowały o wprowadzonych zmianach.