Zmiany w prawie – dochodzenie do wierzytelności

W dniu 12 maja 2017 r. ogłoszona została w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 poz. 933).

Ustawą tą zmieniono szereg ustaw, min. Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego. Część zmian wejdzie w życie już 1 czerwca 2017 r., pozostałe w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, 1 stycznia 2018 r., oraz 1 czerwca 2018 r.

W zakresie zmian, które zaczną obowiązywać już od 1 czerwca 2017 r. należy przede wszystkim wskazać:

– zmianę art. 6471 Kc, dotyczącą solidarnej odpowiedzialności inwestora wraz z wykonawcą robót budowlanych,

– zmianę art.  5051 pkt 1 Kpc  dotyczącą podwyższenia wartości przedmiotu sporu w sprawach o roszczenia z umów, które mogą być rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym z kwoty z 10.000 zł na 20.000 zł,

– zmianę przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w części dotyczącej postępowania zabezpieczającego (art. 7523, art. 7523a, art. 7541, art. 7563, art. 7564, 757 Kpc),

– zmianę art. 143c ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie odwołania się do przepisów kodeksu cywilnego dotyczących solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych.

Warto również wspomnieć, że ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności wprowadza nową instytucję – Rejestr Należności Publicznoprawnych prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (art. 18a – 18u dodane do ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). W rejestrze tym gromadzone będą informacje o należnościach pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielem jest naczelnik urzędu skarbowego albo jednostka samorządu terytorialnego. Przepisy dotyczące Rejestru Należności Publicznoprawnych wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.